La UIB és una de les universitats més transparents

La Fundació Compromís i Transparència ha fet públic el seu informe anual «Examen de transparència», corresponent a 2019, de les universitats públiques i privades espanyoles.

La Universitat de les Illes Balears forma part del grup de les universitats més transparents, segons l’informe anual «Examen de transparència», corresponent a 2019, elaborat per la Fundació Compromís i Transparència, que analitza la transparència voluntària a la web de les 49 universitats públiques i 26 universitats privades espanyoles.
 
En el rànquing de compliment, les universitats es classifiquen en tres grups diferenciats: les transparents, que tenen almenys 40 dels 54 punts de transparència, entre els quals s’han de computar necessàriament els que corresponen als indicadors dels estats financers i l'informe d'auditoria; les translúcides, que està format per aquelles universitats que sumen almenys 30 punts, i les opaques, que tenen menys de 30 punts.

La UIB és del grup d’universitats que ocupen la quarta posició, ja que obté 49 dels 54 punts de transparència. La UIB compleix totalment 24 dels 27 indicadors examinats, això és, el 89%.

La Secretària General de la Universitat de les Illes Balears, Antònia Paniza, ha destacat la consolidació dels resultats, però destaca que la transparència és un procés de millora contínua que no s’acaba mai. Així, remarca que «més enllà del compliment formal d'una sèrie d'indicadors, el nostre compromís amb la transparència implica una voluntat real de respondre a les expectatives socials d'informació».

D’aquesta manera, el darrer any la UIB també ha escalat posicions en el rànquing de transparència de la plataforma col·laborativa Dyntra, gràcies a la millora continuada del Portal de Transparència. L’any 2019, la UIB ocupava la posició 32 entre 80 universitats en el rànquing general (universitats públiques i privades) i la posició 30 de les universitats públiques. Actualment, ja és a la posició 9 del rànquing general.
 
Dyntra és una plataforma col·laborativa que té com a objectiu mesurar la informació pública de governs, administracions públiques, partits polítics, càrrecs electes i dels diferents actors socials d’una manera dinàmica, eficient, transparent i oberta. Un dels rànquings que presenta és el de les universitats espanyoles, tant públiques com privades.

Transparència institucional

Per donar més visibilitat als avanços en matèria de transparència, la UIB va crear, en el Portal de Transparència del seu web, un espai d’autoavaluació, en què recull els principals indicadors de la Fundació Compromís i Transparència i Dyntra, entre d’altres.

El Portal de Transparència és una eina que permet la UIB, com a institució pública, complir l'obligació de publicitat activa establerta a la Llei 19/2013, a més de publicar aquella informació que es demana amb més freqüència. La Universitat de les Illes Balears treballa en la millora continuada del seu Portal, motiu pel qual ha decidit utilitzar indicadors d’institucions vàries per complir els objectius en matèria de transparència. En concret, de Dyntra, de la Fundació Compromís i Transparència, i el de la CRUE.
 
Millores al Portal de Transparència

En aquest sentit, entre els indicadors incorporats recentment, la UIB ha publicat les agendes dels òrgans de govern unipersonals, en concret, les dels membres del Consell de Direcció, així com les seves retribucions, i els viatges que fan, amb indicació de les dietes i despeses que se’n deriven.

De la mateixa manera, ha incorporat un organigrama navegable, a través del qual es pot conèixer l’estructura de govern de la Universitat, així com el perfil, les competències i els serveis dependents dels membres del Consell de Direcció. Entre altres novetats, cal destacar una llista del personal de la UIB que té compatibilitat reconeguda, el percentatge de professors estrangers, la relació de béns immobles i la de béns mobles de valor historicoartístic, els vehicles oficials, les principals entitats en les quals té participació la Universitat, etc.

Una de les novetats principals del Portal ha estat la incorporació de les dades d’evolució dels estudis de grau i màster oficials de la UIB des del curs 2013-14 fins al darrer any tancat, tant de manera global com per cada estudi. Entre d’altres, s’hi pot consultar la informació referida a dades de matrícula (places, preinscrits, nou ingrés, matriculats i titulats), les taxes de graduació, abandonament, eficiència dels graduats, èxit de la titulació, rendiment i durada mitjana dels estudis.

Compromís amb la transparència

L’objectiu principal del nou portal és donar més visibilitat i accessibilitat a la informació.

No obstant això, a més de complir formalment una sèrie d'indicadors, el compromís de la UIB amb la transparència implica una voluntat real de respondre a les expectatives socials d'informació, per a la qual cosa es fa feina contínuament en el Portal de Transparència, perquè la informació sigui més accessible, conscient que la transparència és un procés de millora continuat.

La Comissió de Transparència de la UIB és l’òrgan encarregat de promoure i reforçar la transparència en l’activitat pública diària, vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat, garantir i reconèixer l’accés a la informació pública, i establir les obligacions pertinents de bon govern.  

Data de publicació: 18/12/2020