La UIB enllesteix les titulacions que s'adaptaran a l'EEES i el procediment per a l'elaboració dels plans d'estudis oficials

El Consell de Govern de la UIB ha aprovat aquest mes de febrer les titulacions i el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la Universitat de les Illes Balears.

Aquest reglament estableix les bases per adequar l'elaboració dels plans d'estudis de la UIB i les noves titulacions a les directrius marcades pel Ministeri d'Educació i Ciència al Reial decret 1393/2007, d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en el marc del procés de construcció de l'espai europeu d'educació superior.

Les noves titulacions de grau, adaptades dels estudis actuals, s'iniciaran el curs 2009-2010. En qualsevol cas la implantació de les noves titulacions de grau de la UIB es realitzarà de manera progressiva en funció de la temporalització prevista en cada pla d'estudis.

El nou reglament es divideix en tres capítols:

•  El primer dissenya el procediment per a l'elaboració i l'aprovació dels plans d'estudis oficials de grau a la UIB
•  El segon defineix les directrius pròpies i l'estructura de les titulacions de grau de la UIB
•  El tercer defineix el model de crèdit ECTS (European Credit Transfer System) de la UIB

Per la seva banda, el Consell de Direcció de la UIB ha aprovat el Calendari inicial d'elaboració dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB i la composició de la Comissió assessora del disseny i elaboració dels nous títols de grau (CADE), com també les facultats i les escoles que han d'elaborar els plans d'estudis dels títols de grau per implantar a la UIB adaptats als estudis actuals.

Data de publicació: 22/02/2008