La UIB disposarà l'any 2011 d'un pressupost de gairebé 103 milions d'euros, malgrat la retallada del 7,5 per cent en les transferències nominatives de la CAIB

La Universitat de les Illes Balears disposarà l'any 2011 d'un pressupost global de gairebé 103 milions d'euros, una xifra que representa un increment del 8 per cent en relació amb el pressupost de 2010. Aquest increment és el resultat de l'esforç de la Universitat per adaptar-se a l'escenari de crisi econòmica mitjançant l'obtenció de recursos addicionals que han permès compensar la retallada del 7,5 per cent en les transferències nominatives procedents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El Consell de Govern i el Consell Social de la UIB han aprovat el Pressupost per a l'exercici de 2011, que arriba a la xifra de 102.979.116,20 euros. Les transferències nominatives procedents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es redueixen un 7,5 per cent, la qual cosa suposa perdre 4,65 milions d'euros respecte al 2010. L'any 2010 la disminució va ser del 4,4 per cent (2,84 milions d’euros menys). L’ajustament pressupostari en aquests dos anys suma 7,49 milions d’euros, un 11,55% menys que el 2009.

Aquesta retallada al pressupost d’ingressos per a 2011 s'esdevé en un curs acadèmic en què el nombre d’alumnes s’ha incrementat prop d’un 10 cent, i en què s'avança en la implantació de l’espai europeu d'educació superior. La combinació d’aquest augment d’alumnat amb la reducció de l’aportació fa empitjorar la ràtio transferència nominativa per estudiant. Aquesta se situarà per a 2011 en 4.140 euros per estudiant, un 11,6% menys que l’any anterior.

A l’hora d’aplicar les reduccions pressupostàries, s'han seguit tres criteris principals:

1. Ser selectius i prioritzar les dues missions essencials de la Universitat: la docència i la recerca.

2. Procurar que tots els serveis i centres de despesa puguin complir dignament les funcions essencials que tenen encomanades.

3. Aprofitar la crisi econòmica per repensar, redimensionar i racionalitzar algunes partides, i per millorar-ne la gestió.

En resum, l’ajustament pressupostari per a 2011 es concreta, per una banda, en disminucions generals del 5 per cent en els capítols de despeses corrents, despeses de personal, despeses corrents de béns i serveis i transferències corrents. La part més significativa de l’ajustament se l’enduen les inversions corrents, que minven una mitjana del 21%.

Inversions extraordinàries

L'esforç de la Universitat per obtenir ingressos addicionals ha donat lloc a un increment de les inversions extraordinàries que aconsegueix compensar les minves de les partides corrents. D'aquesta manera, el pressupost global de la Universitat arriba a la xifra de 102.979.116,20 euros, enfront dels 95.319.345,11 euros de l’exercici anterior, fet que suposa un increment del 8 per cent (7,66 milions d’euros més).

Aquestes inversions són:

- 7.640.000 euros per a la construcció de l'edifici Interdepartamental II, finançat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Construcció d'edificis de recerca al ParcBIT, a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb el suport dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

- 514.000 euros procedents de la convocatòria de Campus d’Excel·lència Internacional, del Ministeri d’Educació, dels quals 200.000 són destinats a adaptacions d’espais, 70.000 a intensificar les relacions amb la formació professional, i 40.000 a l'escola de doctorat.

- 5 milions d'euros del programa INNOCAMPUS del Ministeri d’Educació, dels quals 3.500.000 són destinats a edificis de R+D+I, 1.300.000 euros a equipament científic i 200.000 a patents.

- 1.713.000 euros per a infraestructura científica cofinançats amb fons FEDER.

- 4.548.000 euros per a la millora de la xarxa de comunicacions cofinançats amb fons FEDER a través d'un conveni entre el Ministeri de Ciència i Innovació, la CAIB i la UIB.

A més, dos projectes d’inversió addicionals estan a l’espera que la modificació del Pla especial del campus permeti legalment que surtin a concurs públic. Es tracta del projecte d’habitatges universitaris i del projecte d’àrea de serveis.

Documents relacionats

Data de publicació: 21/12/2010