La UIB augmenta el seu pressupost un 4%

El pressupost total de la Universitat ascendeix a 114,4 milions d’euros i permet afrontar les despeses derivades de la pandèmia 

La Universitat de les Illes Balears disposarà, l’any 2021, d’un pressupost de 114,4 milions d’euros, un 4% més que al 2020, que dedicarà a les despeses ordinàries i, a més, a fer front a les derivades de la COVID-19. Així, el Consell de Govern de la UIB, reunit el 16 de desembre en sessió ordinària, ha aprovat per unanimitat elevar la proposta de pressupost de 2021 al Consell Social, el qual, també per unanimitat, hi ha donat el vistiplau en la seva sessió plenària celebrada el mateix dia.

El pressupost de la UIB per a l’any 2021 manté la línia ascendent i es consolida per poder satisfer les necessitats més importants en el funcionament de la Universitat, a pesar del context de dificultat marcat per la COVID-19. Per a l’any que ve, l’aportació del Govern augmenta en 3.655.481 euros, un 4,8% d’increment respecte de 2020.

Aquest augment garanteix el finançament de les noves titulacions en procés d’implantació, una partida extraordinària per atendre l’impacte de la COVID-19, les millores de les condicions laborals del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis; el manteniment dels preus de matrícula, i de la dotació de les infraestructures del campus.

Aportació per atendre l’impacte de la COVID-19 a la UIB

Cal destacar que l’aportació del Govern a la UIB inclou, per a l’any 2021, una partida extraordinària per atendre l’impacte de la COVID-19. Al 2020, ja hi ha fet una aportació per a aquest concepte i el projecte de pressuposts per a l’any 2021 preveu un import addicional d’un milió d’euros.

Aquests diners es destinaran principalment a:

  • Fer front a les despeses de prevenció i seguretat de la COVID-19, altres materials,  i a la neteja extraordinària i desinfecció de les aules, laboratoris i biblioteques dues vegades cada dia
  • Cobrir les despeses dels professors que assumeixin les substitucions i els desdoblaments de grups a causa de la COVID-19
  • Fer les inversions en infraestructures necessàries, com ara modificar finestres per garantir la ventilació correcta dels espais, millorar les instal·lacions de videoconferència i la xarxa de comunicacions, entre d’altres
  • Equipar amb tecnologia renovada les aules i els laboratoris (ordinadors, taules gràfiques, càmeres web etc.)

No obstant això, una part important de l’increment pressupostari esmentat correspon a la nominativa corrent i als compromisos plurianuals per oferir estudis nous, com ara el doble grau d’Economia i Turisme, i el conveni per implantar els estudis de Medicina, dels quals hem previst poder oferir el sisè curs l’any 2021.
 
Edifici interdepartamental i millores per al personal

Això a banda, la transferència de capital també manté l’import del pressupost anterior, 2.275.000 euros, amb el qual esperam poder escometre les inversions prioritàries al campus. En aquest capítol que la UIB rebrà de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, 985.714 euros correspondran a l’aportació del conveni pluriennal per a l’amortització de la primera anualitat del contracte d’endeutament per construir el nou edifici interdepartamental, el qual ja està en procés d’adjudicació de l’obra. 

Quant a la despesa dedicada al personal, està previst cobrir el creixement vegetatiu, les millores de plantilla segons els convenis d’implantació de nous estudis; mantenir la política de promocions per al personal docent i investigador, sobretot d’ajudants i ajudants doctors que acaben els contractes i les promocions a professor contractat doctor, titular d’universitat i catedràtic d’universitat, segons la taxa de reposició, i fer algunes millores en la plantilla del personal d’administració i serveis, tot i que no ha estat possible completar el 25% final de la carrera professional del PAS pactada fa tres anys.
 
Amb aquestes xifres i la previsió d’altres ingressos i les despeses, el nou pressupost que es presenta per a l’any 2021 apuja a 114.421.164,17 euros, enfront dels 110.012.091,44 euros de l’exercici anterior.
 
Podeu consultar la memòria completa del pressupost a l’enllaç: https://transparencia.uib.cat/digitalAssets/620/620426_1.pdf

Vídeo

Data de publicació: 17/12/2020