La UIB aprova un pressupost de 110 milions per a 2019

El pressupost augmenta un 7,46% en relació amb l’any anterior.

La transferència nominativa corrent per estudiant arriba a 5.449 euros. 

El total del pressupost de la UIB per a 2019 puja a la xifra de 110.243.070,84 euros, enfront dels 102.581.526,25 euros de l’exercici anterior, dada que mostra un increment del 7,46%. El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat, en sessió ordinària, el pressupost per a l’exercici 2019, que ha de ser ratificat pel Consell Social.

L’increment del pressupost ha estat possible gràcies a l'augment del 13,5% en les transferències nominatives i d'inversió procedents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que representa per a la Universitat rebre 8.886.267,56 euros més que el 2018. Aquesta diferència es destina principalment a millorar el finançament dels estudis oficials i les condicions laborals del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis, i a cobrir la reducció dels preus de matrícula, així com garantir el manteniment de les infraestructures del campus universitari.

.

Les principals partides d’ingressos són les transferències que el Govern de les Illes Balears assigna a la Universitat per al funcionament del dia a dia, és a dir, per atendre les despeses i inversions corrents. Són les anomenades transferències nominatives corrents i d’inversió, que el 2019 (s’hi inclou Medicina) són de 74.482.259,42 euros.

Aquest increment s’afegeix a l’augment progressiu experimentat durant els darrers anys i que ha permès alleugerar l’ajust pressupostari de més de 13 milions que es mantenia arran de les disminucions pressupostàries patides entre 2010 i 2014. Així, el Consell de Direcció de la UIB reconeix l’esforç de la Conselleria d’Educació i Universitat i confia que el canvi de tendència es mantingui els propers anys i que millori el finançament que la Universitat rep del Govern de les Illes Balears.

Transferència nominativa per estudiant

Aquestes xifres situen la previsió de la transferència nominativa corrent (no s’hi inclou la transferència nominativa d’inversió) per estudiant en 5.449 euros per a 2019, un augment del 12,9% respecte de l’any anterior (que va ser de 4.825 euros), fet que és motivat per l’augment de la transferència nominativa corrent i del grau de Medicina.

El pressupost de 2019 recull una reducció d’ingressos de 700.000 euros ocasionada per la disminució dels preus públics de les matrícules del curs 2019-20, que es veu compensada amb una aportació econòmica de la Conselleria d’Educació. També s’ha detectat que els alumnes que es matriculen d’estudis oficials tenen una tendència a abaixar el nombre de crèdits de què es matriculen.

.

En general, les partides de l'actual pressupost són una continuïtat de les de 2018. El pressupost de 2019 és una aposta decidida per les millores del PDI i del PAS, la recerca, la transferència, la internacionalització de la UIB, la projecció cultural, la millora del campus, l’ajut als alumnes amb dificultats econòmiques i als alumnes amb necessitats educatives especials i l’Administració electrònica, sense oblidar l'esforç de 6,9 milions d’euros que ha fet la Comunitat Autònoma pel projecte de construcció de l'edifici interdepartamental que es destinarà als estudis de Ciències de la Salut.

La despesa de personal té un pes en el conjunt del pressupost del 66,62%: 73.445.087,57 euros, xifra que s'ha vist incrementada respecte a l'any passat en 6.233.863,85 euros, un 9,27%. Aquest augment es destina al creixement vegetatiu del personal, la previsió de l’increment de retribucions de 2019, i a accions de millora tant per al personal d'administració i serveis com per al personal docent i investigador.

L’objectiu permanent de l’equip de direcció de la Universitat és aconseguir que la transferència nominativa corrent cobreixi el cost de personal. Encara que la diferència entre una i altre s’ha minorat de forma considerable, gràcies a l’esforç del Govern, l’import d’aquesta, 72.207.259,42 euros, encara se situa per davall del cost efectiu de personal. 

Inversions

Pel que fa a les inversions, la transferència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha vist incrementada en 375.000 euros, i ara per a l’any 2019 és de 2.275.000 euros. A més, cal destacar la partida d'inversió de fons FEDER, de 144.000 euros, que permet donar continuïtat a les accions d’Administració electrònica iniciades anys anteriors.

Aquesta millora, juntament amb la previsió d’altres ingressos provinents de l’Estat i de l’exterior, permet fer un pressupost d’inversions que globalment s’incrementa en 1.442.799,69 euros.

Cal destacar la millora de les partides de Campus Digital per augmentar la docència presencial a les illes de Menorca i d’Eivissa i Formentera, també la d’inversions generals, la destinada a polítiques d’igualtat, i les del PORT-UIB i la UOM, entre d’altres.

Quant a la inversió en recerca que fa la Universitat, per a l’any 2019 aquest programa experimenta un increment de 941.992 euros, bona part dels quals són del finançament que ha obtingut l’IFISC (CSIC-UIB) de l’Agència Estatal d’Investigació pel reconeixement com a Unitat d’Excel·lència María de Maeztu, que suposarà una aportació anual de 500.000 euros durant quatre anys.

Com a noves partides podríem remarcar la de formació transversal del doctorat, amb un import de 18.000,00 euros, o una partida per modernitzar les proves de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU), de 60.000,00 euros. 

El pressupost consolidat de la UIB, incloent la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i l’AQUIB, que conté la suma dels imports respectius amb els ajusts pertinents, fa un total de 117.233.604,93 euros. 

Documents relacionats

Data de publicació: 19/12/2018