La UIB aprova la normativa general de les proves d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau

Amb l’objectiu de regular les proves d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, el Consell de Govern de la UIB, en sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2019, i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la normativa general de les proves d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

Segons l’acord normatiu, s’entén per prova d’admissió l’avaluació específica de coneixements i/o competències amb la finalitat de modificar les condicions que estableixen l’ordre de prelació en l’adjudicació de places.

A partir d’ara, perquè un estudi de grau tingui una prova d’admissió específica que modifiqui les condicions que estableixen l’ordre de prelació en l’adjudicació de places en el procediment d’admissió, el centre al qual està adscrit haurà de fer una proposta d’aquesta prova. Aquesta proposta, amb el vistiplau del Consell de Direcció, l’ha d’aprovar el Consell de Govern.

Per poder organitzar la realització material de les proves d’admissió a grau es constituirà una comissió organitzadora de les proves d’admissió a la Universitat (a partir, d’ara comissió organitzadora), formada per:

President: el vicerector de Docència.


Secretari: el coordinador de les proves d’admissió, nomenat pel Consell de Direcció.

Vocals: la vicerectora d’Estudiants. 


Els degans de les facultats i els directors dels centres, o persones que deleguin, que 
tinguin estudis amb proves d’admissió. 


El director tècnic de l’oficina d’accés. 


El director del SAGA o la persona que delegui.  

Notícia relacionada

 

Data de publicació: 26/07/2019