La UIB aposta per la integritat acadèmica

La Comissió sobre Integritat Acadèmica proposa elaborar codis sobre integritat en la recerca, la docència i l'actuació del personal d'administració i serveis 

La Comissió sobre Integritat Acadèmica de la UIB ha presentat davant el Consell de Govern de la UIB el seu document de treball, titulat Orientacions i Recomanacions de la Comissió sobre Integritat Acadèmica de la UIB, que assenyala els instruments que considera convenient adoptar per fomentar la integritat acadèmica a la Universitat de les Illes Balears.

Entre les recomanacions, la Comissió proposa que en el termini de nou mesos es pugui disposar d’alguns dispositius, com ara codis d’integritat en la recerca i en la docència i també per al personal d’administració i serveis; el disseny d’un manual i/o activitats formatives per a l’alumnat de grau i postgrau, i un reglament propi sobre l’aplicació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i del funcionament del Portal de Transparència.

Segons el document: «la política d'integritat i contra la corrupció acadèmica ha d'orientar l'acció dels tres principals col·lectius de la comunitat universitària: PDI, PAS i alumnat. També ha d'orientar les empreses i els col·lectius que es relacionen amb la Universitat. Així doncs, aquesta política ha d’incloure no sols els dos principals àmbits d'actuació acadèmica —el dels processos d’ensenyament-aprenentatge i el de la recerca— sinó també l’àmbit de l’administració acadèmica, econòmica i el de relacions amb la societat».

La Comissió sobre Integritat Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears fou creada mitjançant Resolució 12521/2017, del dia 26 d’octubre (FOU núm. 457, de 17 de novembre, https://seu.uib.cat/fou/acord/12521/). La Comissió és presidida pel Rector, doctor Llorenç Huguet, i en formen part com a vocals: la presidenta del Consell Social, senyora Francesca Mas; dos membres designats pel Consell Social (senyor Joan Roselló i senyora Teresa Ferrer); les dues professores que han ostentat la titularitat de la Sindicatura de Greuges (doctora Magdalena Gianotti i doctora Joana Maria Petrus); el cap de l’Assessoria Jurídica de la UIB (senyor Jeroni Reynés), i el doctor Jaume Sureda Negre, que ha coordinat la Comissió.  

Documents relacionats

Data de publicació: 21/12/2018