La Catedral de Mallorca i la UIB s'uneixen per crear la Càtedra Seu de Mallorca

El conveni signat farà possible la col·laboració científica i acadèmica entre ambdues institucions 

La Catedral de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears (UIB) han signat, el 10 de setembre, el conveni de col·laboració Càtedra Seu de Mallorca. A l’acte de signatura del conveni hi han assistit el Rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet; la vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, doctora Joana Maria Seguí; el Bisbe de Mallorca, Mn. Sebastià Taltavull; el degà president de Capítol, Mn. Teodor Suau; el canonge responsable del Departament de Cultura, Mn. Mateu Tous; i la professora titular d'Història de l'Art del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB i coordinadora cientificotècnica de la Catedral, doctora Mercè Gambús.

Entre els objectius d'aquest conveni s’inclouen:

 • La coordinació cientificotècnica del Departament de Cultura de la Catedral de Mallorca i les seves àrees
 • L’organització de seminaris, cursos, congressos i conferències
 • L’organització d’actes de divulgació
 • La col·laboració editorial
 • La col·laboració científica i acadèmica en la programació de les Jornades Locals de Patrimoni Cultural Religiós de Mallorca
 • La col·laboració científica i acadèmica en la programació i gestió d’un simposi internacional de periodicitat biennal, dedicat a la transversalitat del coneixement aplicat a l’àmbit cultural religiós

Amb la finalitat de dirigir i impulsar el desenvolupament del conveni, així com d’elaborar el programa d’activitats de col·laboració conjunta, les parts acorden establir l’estructura següent:

Comissió directora de la càtedra, formada per:

 • El Rector o persona que delegui, que la presidirà
 • Un representant de la UIB, nomenat pel Consell de Direcció
 • El Degà del Capítol Catedral de Mallorca o persona que delegui
 • Un representant de la Catedral de Mallorca, nomenat pel Capítol Catedral
 • El director de la càtedra, que formarà part de la comissió amb veu però sense vot, i que en serà el secretari

Aquest conveni comptarà amb un programa d’activitats que el director de la càtedra presentarà a la comissió directora per a la seva aprovació. El programa d’activitats potenciarà investigacions sobre la Seu de Mallorca des de diferents camps d’estudi (Filosofia, Filologia, Història, Història de l’Art, Matemàtiques, Física, Química, Enginyeria i Arquitectura, Pedagogia, Geografia, Economia, Turisme, Dret, Biologia, Psicologia Teologia, Litúrgia de la Fe...). Entre altres activitats que podrà desenvolupar la càtedra, s’inclouen les que s’indiquen a continuació:

 • Intercanvi d’informació i publicacions
 • Estudis d’investigació conjunts
 • Admissió d’estudiants en pràctiques
 • Ajuda tècnica en l’àmbit d’activitats de cada institució
 • Altres activitats de col·laboració establertes per ambdues parts, mitjançant projectes específics
 • Col·laboració amb altres càtedres afins existents, tant a la UIB com a a altres universitats nacionals o estrangeres, amb les quals es podran establir convenis de col·laboració

Arribat el termini anual del programa d’activitats, el director de la càtedra elaborarà la memòria de les activitats realitzades durant l’any en curs i la presentarà a la comissió directora.

Per al desenvolupament d’aquest pla la UIB aportarà:

 • Personal docent i investigador amb experiència provada en aquest tipus d’activitats, així com amb la qualificació tècnica per desenvolupar-les
 • Infraestructura científica, tècnica, docent i administrativa suficient per al desenvolupament de les activitats

Així mateix, la UIB podrà establir els mecanismes de reconeixement acadèmic dels cursos que, si escau, imparteixi la càtedra, d’acord amb la legislació vigent.

La càtedra tindrà la seu principal a la Catedral de Mallorca, la qual permetrà l’ús de les seves instal·lacions per al desenvolupament dels objectius del conveni. 

Data de l'esdeveniment: 10/09/2019

Data de publicació: 11/09/2019