L'Educació inclusiva i l'avaluació de competències, reptes del futur educatiu de les Illes Balears

L'Anuari de l’Educació arriba a la dinovena edició fomentant el debat sobre les qüestions estratègiques del sistema educatiu a Balears 

L’Anuari d’enguany inclou temàtiques molt diverses de la realitat educativa de les Balears (amb un total de 35 treballs) tant de l’àmbit escolar com d’altres àmbits, i amb una mirada pluriinsular. Les línies fortes a les quals es fa un èmfasi especial en aquesta edició són l’educació inclusiva i l’avaluació per competències. La primera, per la seva rellevància arran de les conseqüències de la pandèmia. La segona, pel seu protagonisme amb el desplegament dels nous currículums d’aprenentatge, en el marc de la LOMLOE.

L’Anuari es presenta dimecres amb la ponència «Les competències i la concreció curricular de les intencions educatives», de César Coll, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona. El ponent parlarà de com, en el marc de la LOMLOE, es persegueix canviar les pràctiques educatives, per centrar-les en les competències clau per a l’aprenentatge permanent. A més, el conferenciant subratllarà el paper del professorat per ajustar les situacions d’aprenentatge al perfil de l’alumnat i als seus contextos, ja que l’aprenentatge de competències necessita una connexió amb la realitat específica dels alumnes.
 
En primer lloc, el monogràfic de la publicació es dedica a l’educació inclusiva amb una mirada ampla i transversal, que engloba un ventall d’iniciatives de distints nivells. Es recullen diferents propostes que tenen com a finalitat contribuir a eliminar l’exclusió social i educativa. S’inclouen treballs de centres d’educació especial de distintes illes (tant centres públics com concertats), propostes relatives a la lluita contra la segregació escolar, capítols dedicats a l’alumnat NESE o a programes com les aules UEECO, i un capítol sobre la normativa referent a l’educació inclusiva.
 
En segon lloc, es dedica atenció a l’avaluació per competències que recull la LOMLOE (Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació). El desplegament de la Llei s’ha començat a aplicar aquest setembre i comporta la incorporació dels criteris aprovats pel Consell de la Unió Europea i alhora un gir en el plantejament de l’aprenentatge. S’inclou un capítol sobre el procés d’adaptació del currículum a l’enfocament competencial en el marc de la LOMLOE, per al cas de Balears.
 
A més, la recerca i innovació pedagògica té centralitat en la publicació, tant amb aspectes més estrictament d’investigació com amb aspectes de renovació educativa. Es poden trobar aportacions sobre qüestions cabdals com propostes originals de com enfocar l’orientació acadèmica, un balanç de futur de la formació professional a Balears, a partir de la descripció del seu pla integral, o el foment de les llengües estrangeres. Les propostes d’educació musical i artística sumen enguany un total de cinc contribucions. Per últim, cal destacar el caràcter pluriinsular de l’Anuari, amb tres capítols de Menorca i quatre capítols d’Eivissa. 

Anuari de l'Educació de les Illes Balears

Aquest Anuari de l’Educació de les Illes Balears és el resultat d’un conveni de col·laboració entre la Fundació Guillem Cifre de Colonya i la Universitat de les Illes Balears. Així, i d’acord amb el present conveni, l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears és una iniciativa del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universitat de les Illes Balears

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 19/10/2022

Data de publicació: 19/10/2022