Informes 2013 i 2014 de la Síndica de Greuges de la UIB

El Síndic de Greuges és l'òrgan encarregat de defensar i protegir els drets i els interessos legítims de tots els membres de la comunitat universitària. No està subjecte a cap mandat imperatiu. No rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia.

Entre les funcions del Síndic de Greuges hi ha atendre les queixes, les observacions i els suggeriments que hom li adreci sobre el funcionament de la Universitat; valorar les sol·licituds rebudes, per tal d'admetre-les o no a tràmit, i prioritzar les seves pròpies actuacions; demanar informació sobre el funcionament de tots els serveis universitaris; adoptar les mesures d'investigació que consideri oportunes i impulsar les investigacions que consideri adients prop dels estaments afectats, vetllant perquè es resolguin, en el termini i en la forma adequats, les peticions i els recursos formulats; i presentar al Claustre una memòria anual sobre les seves actuacions, incloent-hi els suggeriments, les propostes i les advertències que se'n derivin. Aquest informe ha d'indicar el nombre i la mena de queixes, les observacions i els suggeriments formulats, els expedients iniciats d'ofici, les recomanacions que se'n derivin i si han estat o no acceptades. No han de constar a l'informe les dades personals que permetin la identificació pública dels interessats.

Els informes dels anys 2013 i 2014 es poden consultar al web. 

Data de publicació: 03/03/2015