Informació sobre la votació a Rector del dia d'avui

Ubicació de les meses electorals

1. Son Lledó
(consergeria de la sala d'actes)

 

Sector a)
(professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat)

Sector b)
(resta de personal docent i investigador)

2. Son Lledó
(consergeria del Registre General)

Sector d)
(personal d'administració i serveis)

3. Gaspar Melchor de Jovellanos

Sector c) (estudiants)
(estudis d’Administració i Direcció d'Empreses –llicenciatura + grau–, Ciències Empresarials –diplomatura–, Dret –llicenciatura + grau–, Economia –llicenciatura + grau–, Graduat en Seguretat i Ciències Policials –títol propi de grau–, Relacions Laborals –grau– i Universitat Oberta per a Majors –UOM i altres–)

4. Arxiduc Lluís Salvador

Sector c) (estudiants)
(estudis de Direcció Hotelera Internacional –títol propi de grau– i Turisme –diplomatura + grau–)

5. Guillem Cifre de Colonya

Sector c) (estudiants)
(estudis d’Educació Infantil –diplomatura + grau–, Educació Primària –diplomatura + grau–, Educació Social –diplomatura + grau– Infermeria –diplomatura + grau–, Mestre –diplomatura–, Pedagogia –llicenciatura + grau–, Psicologia –llicenciatura + grau– i Psicopedagogia –llicenciatura–)

6. Anselm Turmeda

Sector c) (estudiants)
(estudis d’Arquitectura Tècnica –Arquitectura Tècnica– + Enginyeria d’Edificació –grau–, Electrònica Industrial –enginyeria tècnica– + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica –grau–, Informàtica de Gestió –enginyeria tècnica–, Informàtica de Sistemes –enginyeria tècnica–, Informàtica –enginyeria– + Enginyeria Informàtica –grau–, Matemàtiques –llicenciatura + grau– i Telemàtica –enginyeria tècnica– + Enginyeria Telemàtica –grau–)

7. Mateu Orfila i Rotger

Sector c) (estudiants)
(estudis de Biologia –llicenciatura + grau–, Bioquímica –llicenciatura + grau–, Enginyeria Tècnica Agrícola –enginyeria tècnica– + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural –grau–, Física –llicenciatura + grau– i Química –llicenciatura + grau–)

8. Ramon Llull

Sector c) (estudiants)
(estudis de Filologia Anglesa –llicenciatura– + Estudis Anglesos –grau–, Filologia Catalana –llicenciatura– + Llengua i Literatura Catalanes –grau–, Filologia Hispànica –llicenciatura– + Llengua i Literatura Espanyoles –grau–, Filosofia –llicenciatura + grau–, Geografia –llicenciatura + grau–, Història –llicenciatura + grau–, Història de l’Art –llicenciatura + grau– i Treball Social –diplomatura + grau–)

9. Beatriu de Pinós

Sector c) (estudiants)
(estudis de Fisioteràpia –diplomatura + grau–, doctorat, màsters universitaris i títols propis de postgrau –màster, especialista, expert–)

10. Seu universitària d'Eivissa
i Formentera

Sector c) (estudiants)
Eivissa i Formentera

11. Seu universitària de Menorca

Sector c) (estudiants)
Menorca

Horari de votació: de 10 a 18 hores


Tenen dret a vot:

Sector a) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat)

Són electors del sector a) els professors dels cossos docents següents: els funcionaris dels cossos docents universitaris que siguin catedràtics d’universitat, els professors titulars d’universitat, catedràtics d’escola universitària i els professors titulars d’escola universitària doctors, els professors contractats doctors, els professors col·laboradors doctors, i els professors associats de nacionalitat estrangera doctors amb caràcter indefinit. Tots aquests professors han de prestar serveis a la UIB.

Sector b) (resta de personal docent i investigador)

Són electors del sector b) els professors titulars d’escola universitària no doctors, els ajudants, els professors ajudants doctors, els professors col·laboradors no doctors, els professors associats, els professors visitants, els professors emèrits, els investigadors doctors dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Marie Curie o d’altres programes que puguin contractar investigadors doctors en condicions similars, el personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica no esmentat anteriorment, i els becaris que desenvolupin la seva activitat a la UIB.

Es consideren becaris els becaris d’investigació europeus, els estatals, els de la comunitat autònoma i els becaris propis d’investigació de la UIB i anàlegs, sempre que la seva beca tingui una durada mínima d’un any i la seva dedicació sigui a temps complet.

Els professors associats de nacionalitat estrangera no doctors amb caràcter indefinit, els professors associats per exempció de càrrec i els associats per exempció de docència dels professors de Campus Extens Illes estan inclosos en aquest sector.

Sector c) (estudiants)

a) Estudiants de grau: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat. A efectes electorals, es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.

També són electors els estudiants matriculats de títols propis de grau (curs de primer cicle i estudis de primer i segon cicle) i els alumnes matriculats de títols de formació bàsica de més de trenta crèdits.

b) Estudiants de màster universitari: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de màster conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.

A efectes electorals, es consideren estudiants de màster els alumnes matriculats de títols propis de màsters, d’especialista universitari i d’expert universitari, sempre que siguin graduats, diplomats o llicenciats, o equivalents.

c) Estudiants de doctorat: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de doctorat conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat, així com els doctorands que hagin superat el període formatiu i facin la tesi doctoral en les condicions legalment establertes.

No són electors els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.

Sector d) (personal d’administració i serveis)

És elector del sector d) tot el personal d’administració i serveis vinculat a la Universitat per una relació funcionarial o contractual que presti els seus serveis a la UIB.


Observacions

1. Els interins dels sectors a), b) i d) tenen la mateixa consideració que els funcionaris i els laborals, a l'efecte de considerar-los electors.

2. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret de sufragi actiu s'havien de complir en la data de la convocatòria de les eleccions (22 de febrer de 2011).

3. No obstant això, no té dret de sufragi el personal que desenvolupi plaça o lloc en comissió de serveis fora de la Universitat o que es trobi en situació de serveis especials.


En cas d'estar inclòs en més d'un sector
:

a) En cas que un membre de la comunitat universitària estigui inclòs en dos o més censos electorals, i si aquesta circumstància deriva del fet de pertànyer a dos o més sectors de la comunitat universitària, només pot exercir el dret de sufragi actiu en representació d'un sector.

b) Si un elector pertany a més d'un sector, en té un d'assignat, de conformitat amb les prioritats següents: pertinença al sector a), pertinença al sector d), pertinença al sector b), pertinença al sector c). Qualsevol elector afectat podia demanar de canviar aquesta assignació mitjançant la reclamació oportuna davant la Comissió Electoral, dins el període d'exposició del cens, el qual finalitzava el dia 8 de març de 2011.

c) Si un estudiant està matriculat a més d’un estudi, ha d’exercir el seu dret de vot en un únic estudi, que s’ha determinat de conformitat amb l’ordre de prioritat següent: matriculat a un ensenyament oficial de segon cicle, matriculat a un ensenyament oficial de primer cicle, matriculat a grau, matriculat a doctorat, matriculat a màster universitari, matriculat a títols propis de grau, matriculat a títols propis de postgrau (en l’ordre següent: màster universitari, especialista universitari i expert universitari), matriculat a títol de formació bàsica de més de trenta crèdits. En cas que no s’hagi pogut establir la prioritat indicada per coincidència d’estudis, hom n’ha assignat un. Qualsevol elector afectat podia demanar de canviar aquesta assignació mitjançant la reclamació oportuna davant la Comissió Electoral, en el termini de cinc dies des de la publicació del cens.

Data de publicació: 23/03/2011