II convocatòria d'ajuts de matrícula de la UIB per a estudiants

El termini és del 25 de març al 14 d’abril de 2015 

La II convocatòria d’ajuts de matrícula de la UIB per a estudiants amb dificultats econòmiques sobrevingudes té per objecte regular la concessió d’ajuts de matrícula per al curs acadèmic 2014-15, i donar resposta a les necessitats produïdes com a conseqüència de situacions sobrevingudes a la unitat familiar o a la mateixa persona que fa la sol·licitud i que hagin causat un perjudici econòmic greu que pugui dificultar la continuació dels estudis universitaris.

Aquests ajuts, que han de ser entesos com un suport que permeti a l’alumne continuar els estudis universitaris, s’adrecen als estudiants de la UIB matriculats als ensenyaments oficials de llicenciat, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, grau, màster i doctorat als quals els hagi sobrevingut durant el curs acadèmic una situació personal o familiar que els dificulti continuar els estudis i que, com a conseqüència d’aquest esdeveniment, hagin quedat en situació de desestructuració econòmica, social o familiar.

Més informació: https://seu.uib.cat/Tauler-danuncis/ 

Data de publicació: 26/03/2015