Enquesta d'hàbits de mobilitat de la comunitat universitària 2017

Un 32% de l’accés al campus es realitza en transport públic i un 64,9% en cotxe.

La UIB impulsarà mesures per potenciar l’ús compartit de vehicles i les zones per a vianants.

El Grup d’Investigació GITMOT (Turisme, Mobilitat i Territori) de la Universitat de les Illes Balears ha dut a terme la tercera Enquesta d’hàbits de mobilitat de la comunitat universitària 2017, que es va realitzar per primer cop el desembre de 2011 i, posteriorment, l’any 2012, amb l’objectiu de seguir l’evolució dels hàbits de mobilitat i poder actuar en les mesures que es considerin adients cap a una major sostenibilitat en el transport al campus.

L’enquesta s’ha fet a tota la comunitat universitària, si bé els resultats són els del campus UIB, sobre una mostra de 2.666 usuaris d’un total de 14.814 persones, entre alumnes (88,6%), professores, professors i personal investigador, així com també personal d’administració i serveis, que accedeixen cada dia al campus de la carretera de Valldemossa. La mostra té un nivell de confiança de 95,5% i un error relatiu de ± 1,73%.

L’enquesta evidencia que l’ús global del transport col·lectiu assoleix la xifra del 32% enfront del 64,9% dels desplaçaments en cotxe. Un percentatge residual utilitza altres mitjans: moto (1,6%), bicicleta (0,5%) i a peu (1%).

Dins el transport col·lectiu, l’autobús de l’EMT és el mitjà prioritari, amb un 16,8% dels desplaçaments, seguit del metro, amb un 13%. Respecte a l’any 2012 ha disminuït l’ús del transport públic en un 4%.

S’ha de destacar que el 43,1% dels membres de la comunitat universitària combinen per al seu desplaçament quotidià diversos mitjans de transport: això significa una millora en la tendència de l’ús de transport públic en quasi 5 punts percentuals respecte de 2012.

Quant al transport en cotxe, els desplaçaments amb un sol conductor són majoritaris, amb un 75,4%. De forma que l’índex d’ocupació se situa en 1,38 persones per cotxe. Per col·lectius, els estudiants són els que més comparteixen cotxe, i per municipis, els habitants amb pitjor accés al transport públic són els que tendeixen a compartir més el cotxe.

Les raons fonamentals per no accedir al campus en transport col·lectiu són la manca d’oferta d’origen (25,4%) i la durada del trajecte (25,5%). La freqüència també té gran importància a l’hora de no triar el transport públic (16,1%), així com la incomoditat/saturació (14,9%). El motiu principal per no accedir al campus en bicicleta per part de tots els col·lectius universitaris és l’excessiva distància del trajecte (50,5%), seguit de la inseguretat de l’itinerari (16,6%) i no tenir bicicleta (14,4%).

La doctora Joana Maria Seguí, del Departament de Geografia i vicerrectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, i el doctor Maurici Ruiz Pérez, del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció, autors del treball d’investigació, han presentat avui els resultats de l’enquesta, junt al vicerrector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, doctor Antoni Aguiló, que ha posat sobre la taula mesures institucionals per promoure una major sostenibilitat en l’accés al campus.

La doctora Seguí ha destacat que «l’emplaçament del campus UIB en un espai periurbà provoca un ús més intensiu del transport, sobretot amb les connexions amb Palma, així com que gairebé bona part dels desplaçaments per accedir-hi siguin fets amb modes motoritzats», i ha explicat que aquest increment respon a «una tendència d’increment de desplaçaments en vehicle privat a tot Mallorca, i en totes les vies», en què, ha recordat, l’índex de motorització és de 882 vehicles/1.000 habitants, segons la DGT i IBESTAT 2017.

Promoure el cotxe compartit

Amb les dades a la mà, hi ha voluntat d’elaborar un pla de mobilitat sostenible del campus. En aquest sentit, el vicerector Antoni Aguiló ha explicat les dues principals línies de treball a curt termini, dins les competències pròpies de la UIB: la creació de noves zones per a vianants i la promoció de l’ús del cotxe compartit a través de la plataforma Fesedit, una xarxa per connectar conductors que ja funciona a altres universitats i institucions. Per fomentar-ne l’ús, la UIB establirà la manera de «premiar» aquelles persones que la utilitzin, per exemple, reservant aparcaments per a usuaris de cotxe compartit.

Els darrers anys la UIB ha treballat cap a una mobilitat més sostenible, en la creació d’àrees per a vianants, la restricció del nombre de places d’aparcament, l’ampliació dels aparcaments per a bicicletes i la penalització de les infraccions al campus. Actualment hi ha un total de 1.600 places d’aparcament, que no es cobreixen del tot.

Més informació de l’enquesta a: http://gitmot.uib.es/projectes/avaluacio-mobilitat-campus-uib/.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 01/02/2018

Data de publicació: 31/01/2018