Els marcadors de l'ansietat en l'adolescència

La tesi doctoral d'Alejandro de la Torre Luque conclou que el sistema cardíac dels adolescents amb risc de trastorns mostra menys dimensió fractal en condicions naturals i més entropia mostral en condicions d'estrès 

Molts investigadors han mirat de respondre per què els adolescents es mostren socialment inhibits amb adults o per què els problemes de pànic i agorafòbia comencen en l’adolescència. Els trastorns d’ansietat constitueixen un problema de salut mental força característic en l’adolescència. L’ansietat en l’adolescència pot tenir un impacte negatiu amb efecte fins i tot en l’adultesa.

La tesi doctoral d'Alejandro de la Torre Luque, defensada a la Universitat de les Illes Balears, contribueix a la cerca de marcadors de símptomes d’ansietat en l’adolescència. La tesi, que opta a menció internacional, consisteix en cinc estudis que tenen com a objectiu obtenir evidència des de diferents sistemes humans (subjectiu i cardíac). L'ha dirigida el doctor F. Xavier Bornas, del Departament de Psicologia.

El primer estudi és una metaanàlisi dels marcadors no lineals (entropia, dimensió fractal, etc.) i la seva relació amb els trastorns emocionals. El segon estudi explora la trajectòria de símptomes d’ansietat al llarg de tres anys acadèmics d’educació secundària. Al tercer estudi s’avalua el funcionament del sistema cardíac d’adolescents en risc de trastorns d’ansietat en un dia normal de classe. El quart estudi investiga la resposta cardíaca en condicions d’estrès. Com a objectiu secundari, el cinquè estudi estudia l’efecte d’un programa preventiu (el programa SUPER-Ad) per reduir la simptomatologia ansiosa.

Com a principals troballes, s’han identificat diversos marcadors que caracteritzen adolescents amb problemes d’ansietat: el sistema cardíac dels adolescents amb risc de trastorns mostrava menys dimensió fractal (la dimensió d’expansió d’un sistema fisiològic) en condicions naturals i més entropia mostral (un marcador de la quantitat de nova informació produïda per un sistema fisiològic amb el pas del temps) quan s’enfrontaven a una situació d’estrès. A més, el programa SUPER-Ad es va mostrar efectiu per detenir la trajectòria natural creixent de simptomatologia ansiosa.

Per concloure, aquesta tesi presenta evidència sòlida de la rellevància de diferents marcadors en adolescents amb problemes d’ansietat. També s’inclou un programa preventiu per reduir l’ansietat amb suport empíric. D’aquesta tesi es deriven algunes implicacions pràctiques per promoure un desenvolupament socioemocional més saludable en l’adolescència.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Complex trajectories of anxiety across adolescence: Towards the discovery of new markers for early detection and treatment
  • Autor: Alejandro de la Torre Luque
  • Programa de doctorat: Neurociències
  • Departament: Psicologia
  • Director: F. Xavier Bornas Agustí   

Data de publicació: 25/01/2018