Els estudiants podran demanar el retorn de la matrícula a la UIB a partir del 16 de novembre

La Universitat de les Illes Balears té previst publicar el 15 de novembre les bases de la convocatòria d’ajuts per a la bonificació total de la primera matrícula i reducció del 50% del cost de les segones matrícules del curs 2022-23. Els ajuts formen part de la política de beques i ajudes a l’estudi del pla «Amb tu» del Govern de les Illes Balears per ajudar les famílies de les Illes Balears davant la situació econòmica i social actual. Els estudiants podran demanar telemàticament el retorn de la matrícula entre el 16 de novembre i el 2 de desembre, a través d’UIBdigital.

L’objectiu d’aquests ajuts és la devolució del 100% de les primeres matrícules de grau i  de màster habilitants, així com la reducció del 50% del cost de les segones matrícules d’aquest curs a la Universitat de les Illes Balears. L'import de l'ajuda variarà segons el nombre de crèdits matriculats, fins a un import màxim de 1.800 euros per alumne i curs. El Govern aportarà 5.000.000,00 d’euros per les devolucions de les primeres matrícules i 2.000.000,00 d’euros per la bonificació del 50% de les segones matrícules.

Per obtenir el retorn de la matrícula hi haurà requisits generals, econòmics i acadèmics, que es detallaran en les bases de la convocatòria i que són les que regiran la concessió dels ajuts. De manera general:

Entre els requisits generals destaquen: estar matriculat a la UIB en uns estudis oficials de grau o de màster habilitant durant l’any acadèmic 2022-23, i demanar l'ajut per al primer grau o màster habilitant que cursi la persona que el sol·licita. Aquest ajut és incompatible per a les primeres matrícules amb la beca general del Ministeri d'Educació i Formació Professional. No així en el cas de les segones matrícules de les assignatures.

Pel que fa als requisits econòmics, els estudiants han de declarar menys de 52.800 euros d'ingressos en la declaració conjunta o menys de 33.000 en la individual. Aquest import es calcularà en funció de la declaració de la renda de 2021 de tots els membres de la unitat familiar. Situacions de família nombrosa, discapacitat, etc. poden acreditar-se per reduir el límit de renda familiar.

Nombre de membres computables de la unitat familiar

(a efectes tributaris)

Import

Famílies d’un membre computable

33.000,00 €

Famílies de dos o més membres computables

52.800,00 €


 

Per acabar, quant als requisits acadèmics, per accedir a l'ajuda de matrícula l'estudiant ha d'estar matriculat a un mínim de 12 crèdits; excepcionalment, els alumnes matriculats a menys crèdits i que finalitzin estudis també podran demanar l’ajut.

Els estudiants que el sol·licitin hauran d’aportar, entre d’altra, la documentació següent: el certificat de titularitat del compte bancari del qual el sol·licitant sigui titular, una declaració responsable de les dades econòmiques de la renda de 2021 aportades pels membres de la unitat familiar (disponible a la web en publicar-se la convocatòria), i el DNI o NIE dels membres de la unitat familiar. 

Data de publicació: 31/10/2022