Eleccions al Claustre de la UIB: la comunitat universitària renova els membres del grup A), corresponent als professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat

Dia: dijous, 16 de desembre de 2010
Hora: de les 12 a les 17 hores
Lloc: vestíbul dels edificis Guillem Colom Casasnovas, Ramon Llull,
Anselm Turmeda, Gaspar Melchor de Jovellanos, Mateu Orfila
i Rotger i Guillem Cifre de Colonya del campus universitari

Els professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A) elegiran els seus representants al Claustre. El Claustre és integrat per 123 membres electius del grup A), i el mandat d’aquests representants té una durada de quatre anys.

Les meses electorals s’obriran de les 12 a les 17 hores als edificis Guillem Colom Casasnovas, Ramon Llull, Anselm Turmeda, Gaspar Melchor de Jovellanos, Mateu Orfila i Rotger i Guillem Cifre de Colonya del campus universitari.

La circumscripció electoral per als integrants del grup A) és el departament (a la UIB hi ha 18 departaments). Són electors i elegibles tots els professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.

El 25 de novembre de 2010 la comunitat universitària va renovar els membres claustrals dels grups B) i C), corresponents a la resta del personal docent i investigador i als estudiants de la UIB, respectivament.

Què és el Claustre de la UIB?

El Claustre és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària i el presideix la Rectora. Està format per un màxim de 300 membres claustrals, dels quals 240 són electes i la resta, nats.

Els membres electes es divideixen de la manera següent: 123 professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A), 29 integrants de la resta de personal docent i investigador (grup B), 60 estudiants (grup C) i 28 representants del personal d’administració i serveis (grup D).

Els membres nats són la Rectora, el Secretari General, els vicerectors, la Gerent, els degans i directors d’escola, els directors de departament i d’institut universitari de recerca i el President del Consell d’Estudiants.

El Claustre, entre d’altres, elabora els Estatuts, convoca eleccions extraordinàries al càrrec de Rector, elegeix els membres del Consell de Govern que li corresponen i elegeix i, si escau, revoca el defensor universitari –Síndic de Greuges– i en rep l’informe anual.

Data de l'esdeveniment: 16/12/2010

Data de publicació: 15/12/2010