El repte d'introduir les tecnologies digitals en els col·legis de Bogotà

La tesi doctoral d'Edgar Andrés Sosa Neira dissenya un model per incorporar tecnologies emergents a l'aula 

El creixent avanç tecnològic del segle XXI ha provocat canvis i desafiaments en els diferents escenaris socials que han determinat noves formes de pensar i actuar. Davant això, el context educatiu és responsable de formar els nous ciutadans en les competències necessàries per desenvolupar-se de forma integral i contribuir a la solució dels problemes de manera ètica i responsable. Per aconseguir-ho, els docents han de reconfigurar i recontextualitzar els processos d'ensenyament i d'aprenentatge a través d'innovacions educatives que facin ús de la tecnologia. Però hi ha diferents factors que impedeixen la incorporació d'aquesta en els processos educatius, com la falta de rutes o metodologies per incorporar-les.

La tesi doctoral d'Edgar Andrés Sosa Neira cerca donar solució a aquesta problemàtica amb el disseny, implementació i validació d’un model d'incorporació de tecnologies emergents a l'aula (MITEA) per a la generació d'estratègies didàctiques per part dels docents dels col·legis oficials de Bogotà (Colòmbia) que permetin evidenciar canvis en els processos d'ensenyament.

Per al disseny, implementació i validació del MITEA es va utilitzar la recerca basada en el disseny (DBR, per les sigles en anglès, Design Based Research), la qual va permetre dur a terme un procés dinàmic i sistemàtic durant totes les fases de la recerca. En la fase 1, es va definir el problema, la pregunta de recerca, i es va realitzar la revisió de la literatura. En la fase 2, es va dissenyar la primera versió del MITEA. En la fase 3, es varen realitzar dos cicles iteratius per implementar i validar el model; en el primer cicle es va implementar la primera versió del model, el qual va ser validat per 8 experts i implementat i validat per 13 docents. Es varen analitzar les dades obtingudes i es va generar la segona versió del MITEA, que va ser implementada i validada per 25 docents. En la fase 4 es va donar resposta a la pregunta de recerca i es va desenvolupar la versió final del MITEA. Per a això es va realitzar una anàlisi global del que s’ha exposat en la fase 3.

Per a la recollida de les dades es varen utilitzar instruments fonamentalment qualitatius, i per a l'anàlisi d’aquestes dades es varen fer anàlisis estadístiques per descriure els participants. En la part qualitativa es va utilitzar l'anàlisi de contingut, i la codificació es va fer de manera oberta i axial a través del programa informàtic ATLAS.ti, versions 8.0 i 8.1.

Finalment, es va trobar que els components del model MITEA són: quatre condicionants (motivació, infraestructura, competències TIC i utilitat percebuda); quatre principis (la reflexió docent, la flexibilitat pedagògica, la comunicació dialògica i els rols); dues recomanacions (temporalitat de les fases i treball entre parells); i sis fases cícliques (la reflexió inicial, l'anàlisi del context, la fonamentació pedagògica, l'aplicació didàctica, la implementació i l'avaluació). A més, la implementació del MITEA va permetre als docents generar canvis en els seus processos d'ensenyament i realitzar una avaluació de l'experiència a través del cicle de Gibbs.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Diseño de un Modelo de Incorporación de Tecnologías Emergentes en el Aula (MITEA) para la generación de estrategias didácticas por parte de los docentes.
  • Autor: Edgar Andrés Sosa Neira
  • Programa de doctorat: Tecnologia Educativa
  • Directors: Jesús M. Salinas Ibáñez i Bárbara de Benito Crosetti 

Data de publicació: 03/10/2018