El nou model de finançament universitari preveu 354.765.354 euros en quatre anys

El conseller Antoni Vera i el rector de la UIB, Jaume Carot, han signat el conveni, que tindrà una vigència de quatre anys.

El document preveu un increment progressiu de les aportacions des dels 81 milions d’euros d’enguany fins als 94,48 milions d’euros de l’any 2026. 

El conseller d’Educació i Universitats, senyor Antoni Vera, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Jaume Carot, han signat el conveni de col·laboració per al nou model  de finançament universitari, que preveu una aportació de 354.765.354 euros durant els propers quatre anys. A l’acte, que ha tingut lloc a la seu de la Conselleria el dilluns 16 d'octubre, també hi han assistit el director general d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors, doctor Antonio Alcover; el vicerector d’Economia i Infraestructures de la UIB, doctor Carles Mulet, i la Gerenta de la UIB, M. Consolación Hernández.

Amb aquest acord, que té vigència durant els anys 2023, 2024, 2025 i 2026, es compleix la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU), i es garanteix l’autonomia econòmica i financera de la UIB. A més, la finalitat d’aquest conveni és crear instruments de programació i finançament per concretar els objectius a assolir, fixar els recursos financers per fer-ho i els mecanismes d’avaluació per arribar a aquests objectius. 

Per dur-ho a terme, el conveni preveu un increment progressiu de les aportacions del Govern de les Illes Balears a la UIB. Així, per a aquest 2023, la Universitat rebrà 81.070.875 euros, mentre que el 2024 la quantia serà de 86.696.671 euros, el 2025 serà de 92.509.969 euros i el 2026 serà de 94.487.839 euros.

La major part d’aquestes aportacions corresponen a la despesa corrent de la Universitat i es destinen a les despeses de personal, incloent-hi l’estabilització de les plantilles. Per aquest concepte, la UIB rebrà 334.475.354 euros durant quatre anys i es compromet a una reducció important del personal docent i investigador contractat com a professor associat, per tal de garantir un servei públic de qualitat.

A més, la UIB rebrà 16.690.000 euros en quatre anys per a inversions i 3,6 milions d’euros més per destinar a millores del campus o a la recerca.

Grau de Medicina

D’altra banda, les aportacions pluriennals que s’inclouen als pressuposts de la Comunitat Autònoma també preveuen un règim específic per als estudis del grau de Medicina a partir de l’anualitat de 2025. Per aquest concepte s’inclou la contractació de professors i del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis, així com les despeses de funcionament necessàries per a la Facultat de Medicina. La previsió de la transferència a partir de l’any 2025 s’inclou després que hagi finalitzat el període de vigència de la transferència extraordinària pluriennal per a la implantació dels estudis.

Pla estratègic

Per la seva part, la UIB es compromet a elaborar el seu Pla estratègic per als propers quatre anys, a elaborar una memòria de les activitats realitzades i dels programes executats, a establir un pla de dedicació acadèmica equiparable a la resta d’universitats públiques, a fer una revisió completa del catàleg d’estudis oficials de grau i màster i a posar en marxa un sistema de comptabilitat analítica abans d’iniciar l’exercici pressupostari de l’any 2025. Els resultats d’aquest nou sistema de comptabilitat s’hauran de remetre al Govern de les Illes Balears. 

Data de l'esdeveniment: 16/10/2023

Data de publicació: 17/10/2023