El curs acadèmic 2017-18 s'iniciarà un pla de millora dels estudis de mestre d'educació infantil i primària a la UIB

Menys places, amb l’objectiu de millorar la qualitat i la innovació en els estudis de futurs mestres

La Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears han constituït tres grups de treball per millorar la coordinació entre les dues institucions: sobre finançament, sobre titulacions i sobre la formació inicial del professorat. Avui el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el Rector de la UIB, Llorenç Huguet, han presentat les línies mestres del pla de millora de la formació inicial del professorat que deriva de la feina duta a terme al llarg del darrer any pel grup de treball sobre aquesta matèria. Algunes de les mesures s’aplicaran el proper curs acadèmic 2017-18 als estudis de mestre d’educació infantil i d’educació primària de la UIB.

Per part de la Conselleria, aquesta iniciativa s’emmarca en el conjunt d’accions que impulsa per a la millora progressiva de la qualitat educativa i l’èxit educatiu, i segueix els criteris establerts al Pla quadriennal de formació del professorat 2016-2020. Per part de la UIB s’emmarca en l’objectiu de millorar la qualitat dels estudis que s’ofereixen.

Tant des del Govern com des de la UIB es parteix de la premissa que la millora de la formació inicial del professorat és un element imprescindible de qualitat i innovació. Aquest curs es començaran a aplicar accions als estudis d’Educació Infantil i Educació Primària.

Les principals novetats

Es preveu disminuir l’oferta de places de nou ingrés, amb l’objectiu de millorar la qualitat de la formació i fer-la més personalitzada. El curs 2017-18 es preveu  que hi hagi 200 places per al grau d’Educació Primària (actualment n’hi ha 265) i 100 places per al grau d’Educació Infantil (actualment n’hi ha 120). A més, a les seus de Menorca i d’Eivissa-Formentera es preveuen 20 places a cada seu per accedir al grau d’Educació Primària (hi ha 35 places actualment a cada seu). Això afavorirà la formació de grups més reduïts, baixaran les ràtios/aula de cada grup i possibilitarà més experiència pràctica, per assegurar més qualitat de la formació amb metodologies innovadores lligades als contextos escolars d’èxit.

En aquest sentit s’estableix afavorir que les pràctiques docents es realitzin en centres de referència d’infantil i primària reconeguts pel seu caire innovador, pels components inclusius i per un projecte educatiu de centre consolidat. Amb aquest objectiu se seleccionaran centres caracteritzats per la innovació pedagògica, que apliquen plans de millora i que puguin servir de referència d’innovació tant per als futurs mestres com per a altres centres educatius.

Tant com sigui possible, el sistema de selecció de professorat associat de la UIB prioritzarà la formació i vinculació amb la pràctica docent en centres educatius d’infantil i primària, i es facilitarà que els professors que actualment fan classes en centres escolars puguin impartir docència com a professors associats als estudis de mestre de la UIB.

Per al curs acadèmic 2017-18 es millorarà la formació del professorat que imparteix docència als graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària. En aquest sentit, s’ha acordat implementar un Pla de formació permanent del professorat que imparteix docència i que és el responsable de la formació inicial dels mestres d’infantil i primària. Per això la Conselleria ha assignat 30 mil euros el 2017 per fomentar les metodologies innovadores entre el professorat: 18 mil són per a formació específica a aquest professorat i 12 mil euros per a una convocatòria d’ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial. Aquesta inversió es gestionarà a través de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).

A més, també s’ha iniciat un procés de revisió del funcionament dels actuals pràcticums, i s’estan dissenyant mesures de millora a partir de la feina conjunta entre el professorat de la Universitat i el professorat dels centres de referència. L’objectiu d’aquestes mesures és fomentar metodologies innovadores entre el professorat de la UIB i la innovació amb la participació de docents de les dues etapes educatives corresponents (infantil i primària).

Igualment la Universitat està treballant en la millora dels processos d’assignació de professorat permanent revisant el perfil del professorat que imparteix docència, per seleccionar el que disposi de les habilitats més ajustades a impartir docència als estudis.

El grup de treball mixt Conselleria-Universitat continuarà treballant per implantar altres mesures que millorin la formació inicial del professorat per aplicar a partir del curs 2018-19, algunes d’aquestes als estudis d’educació infantil i primària i altres per als programes formatius dels graus i del Màster en Formació del Professorat.

Data de publicació: 10/04/2017