El català es manté a l'administració universitària i el castellà és preponderant a les aules de la UIB

L'Enquesta sobre els Usos Lingüístics a la UIB revela que el castellà és la llengua més utilitzada a les aules de la Universitat de les Illes Balears, tant en la impartició de les assignatures de grau com en la relació entre els alumnes i professors. El català, per part seva, és la llengua més utilitzada en l’àmbit administratiu i l’anglès intenta fer-se un lloc. 

La Universitat de les Illes Balears ha elaborat per primera vegada una enquesta sobre els usos lingüístics de la comunitat universitària. L'enquesta, elaborada el 2019 per Política Lingüística de la UIB, s'ha fet amb la participació dels alumnes de grau, del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis de la UIB. Cada alumne va rebre tants qüestionaris com assignatures cursava; cada professor, un per assignatura/grup que impartia. Els resultats reflecteixen el predomini de l'ús del castellà en la impartició de les assignatures de grau i en la relació entre alumnes i professors, mentre que el català predomina en l'àmbit administratiu i l'anglès intenta fer-se un lloc.

El castellà domina a les aules

L’enquesta revela que un 32,7 per cent dels membres del personal docent i investigador (PDI) de la UIB imparteix les classes exclusivament en castellà, enfront d’un 32 per cent dels qui ho fan només en català i un 7,6 per cent que les imparteixen en anglès. En el cas de les classes que s’imparteixen en més d’una llengua, l’ús del castellà també hi és superior. Un 11,4 per cent del PDI afirma que el castellà predomina per sobre del català i un 9,6 per cent diu que és a la inversa. Només en un 3,3 per cent dels casos el PDI assegura que imparteix les classes en català i en castellà en igualtat de condicions.

Aquesta idea es repeteix des de la perspectiva dels alumnes, segons els quals un 42,2 per cent del total d’assignatures s’imparteixen exclusivament en castellà; un 25,3 per cent, en català, i un 4,2 per cent, en anglès. Els alumnes asseguren, també, que el predomini d’una llengua sobre una altra en les classes bilingües és semblant: en un 9,9 per cent de les classes domina el castellà i en un 9,6 per cent ho fa el català. També perceben que només en un 4,9 per cent de les classes hi ha la mateixa proporció d’ús entre les dues llengües.

Els alumnes també confirmen el predomini del castellà en les preguntes que fan als professors i les respostes que en reben. El 54,8 per cent dels alumnes diu que es dirigeix als docents en castellà, per davant d’un 35,2 per cent que diu que ho fa en català i un 5,2 per cent que diu que ho fa en anglès. De la mateixa manera, els alumnes diuen que el 53,1 per cent de les respostes que reben dels docents són en castellà, enfront d’un 36,1 per cent que diuen que són en català i un 5,8 per cent que són en anglès. 

Pel que fa als exàmens, els alumnes afirmen que els enunciats de les proves són en castellà en un 49,6 per cent dels casos; en català, en un 26,4 per cent, i en anglès, en un 6,8 per cent. Les respostes als exàmens, segons els alumnes, segueixen una proporció semblant. En el 53,3 per cent dels casos són en castellà, enfront d’un 22,8 per cent en català i un 6,4 en anglès.

Pel que fa als departaments, l’enquesta constata que els departaments amb més presència del català són el de Pedagogia i Didàctiques Específiques i el de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Els departaments en què hi té menys presència són el de Medicina i el d’Infermeria i Fisioteràpia.

Els departaments amb més presència del castellà són el de Medicina i el Dret Privat, mentre que els departaments en què té menys presència són el de Pedagogia i Didàctiques Específiques i el de Biologia.

Pel que fa a l’anglès, els departaments amb més presència d’aquesta llengua són el d’Economia Aplicada i el d’Economia de l’Empresa. A part d’aquests dos, només té presència en el Departament de Dret Privat, el de Ciències Matemàtiques i Informàtica, i en el de Biologia.

El català, la llengua de l’administració universitària

L’enquesta deixa veure que l’ús del català és majoritari entre el personal d’administració i serveis. El 91,6 per cent dels membres del PAS diu que utilitza aquesta llengua sempre (37 per cent) o freqüentment (54,6 per cent) en les seves comunicacions orals internes. Només un 1,8 per cent diu que mai no utilitza el català, enfront d’un 2,7 per cent que diu que mai no utilitza el castellà i el 63,4 per cent que mai no utilitza l’anglès.

En l’atenció oral al públic, el 90,7 per cent dels membres del PAS afirma que usa el català sempre (33,3 per cent) o freqüentment (57,4 per cent), mentre que un 7,4 per cent l’usa ocasionalment i un 1,8 per cent diu que no l’usa mai. En el cas del castellà, el 54,2 per cent dels membres del PAS assegura que l’usa ocasionalment; un 40,1 per cent diu que l’usa freqüentment; un 5,6 per cent diu que ho fa sempre, i ningú diu que no usi mai aquesta llengua.

Quant a l’anglès, el 51,4 per cent dels membres del PAS diu que no l’usa mai en l’atenció oral al públic; un 40 per cent diu que l’usa ocasionalment, i un 8,5 per cent diu que l’usa freqüentment.

Per serveis, els serveis administratius de Sa Riera és on més s’usa el català, tant en les comunicacions orals internes com en l’atenció oral al públic. On més s’usa el castellà en les comunicacions orals internes és al Servei de Relacions Internacionals i als serveis administratius de l’edifici Gaspar M. de Jovellanos, i on més s’usa el castellà en l’atenció oral al públic és als serveis administratius de la Facultat de Medicina. En ambdues situacions, on més s’utilitza l’anglès és al Servei de Relacions Internacionals.

L’Enquesta sobre els Usos Lingüístics l’ha elaborat Política Lingüística de la UIB, en compliment del Pla de Llengües de la UIB 2017-20. En el qüestionari, contestat al juny de 2019, hi són representats els tres col·lectius que conformen la comunitat universitària: els alumnes, el personal d’administració i serveis (PAS) i el personal docent i investigador (PDI). Hi han participat 2.501 membres de la comunitat universitària (1.959 alumnes, 434 membres del PDI i 108 del PAS).

El qüestionari aplega els usos de les llengües següents: el català, com a llengua oficial i pròpia de la Universitat, tal com estableixen els Estatuts de la UIB i el Reglament d’usos lingüístics; el castellà, en tant que llengua oficial de l’Estat; i l’anglès, en tant que llengua franca internacional. Les dades acadèmiques se cenyeixen als estudis de grau. 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 19/10/2020

Data de publicació: 19/10/2020