El bilingüisme, un factor protector enfront de l'envelliment cognitiu

La tesi doctoral de Cristian Aranda Farías demostra que més freqüència en el canvi entre llengües es relaciona amb més bon rendiment de les funcions cognitives en persones grans 

Amb l'envelliment, les capacitats cognitives del cervell poden presentar un cert grau de deteriorament. Aquest procés, que és provocat per causes naturals, implica que les persones poden començar a manifestar problemes relacionats amb la capacitat d'atenció, la memòria o el raonament. Ara bé, aquesta deterioració no s’esdevé de la mateixa manera en tots els individus, ja que és un procés en el qual influeixen factors relacionats tant amb l'herència genètica com amb els hàbits de vida.

Referent a això, la tesi doctoral defensada a la Universitat de les Illes Balears pel doctor Cristian Aranda Farías, investigador de la Universitat de Magallanes (Xile), analitza la influència del bilingüisme com a possible factor protector de les funcions cognitives en persones d'edat avançada.

Per poder determinar aquesta influència, l’investigador va comparar persones grans monolingües amb d’altres de bilingües. La meitat de les bilingües ho eren des de molt joves (abans dels quatre anys) i els altres, ja des d’una edat més madura (després dels divuit anys). En l'estudi, hi varen participar 90 persones, 60 de les quals eren bilingües amb residència a Mallorca i 30 de monolingües i veïnes de la ciutat de Punta Arenas, a Xile.

Per evitar problemes de validesa dels resultats, prèviament es varen analitzar alguns aspectes que podrien generar confusió, com ara el nivell socioeconòmic, l’educatiu, la reserva cognitiva (constructe teòric que integra aspectes estructurals del cervell i experiències vitals) i l'edat dels participants. Així, es pogué verificar que cap d'aquestes condicions prèvies era favorable al grup de persones bilingües. És més, el grup de monolingües era lleugerament més jove.  

Tots els voluntaris varen ser avaluats en diverses funcions cognitives, com ara l’atenció, la flexibilitat, la inhibició, la memòria a curt termini i la memòria de treball. També es va analitzar si aspectes relacionats amb el bilingüisme, com seria l'edat d'adquisició de la segona llengua, la freqüència de canvi entre les llengües i el domini de cada una, influïen en el funcionament cognitiu de les persones grans.

Els resultats obtinguts pel doctor Aranda demostren que els bilingües, tant els qui ho són des de molt joves com els qui adopten una altra llengua en una edat més tardana, tenen més bon rendiment cognitiu que els monolingües. També s’evidencia que l'edat d'adquisició de la segona llengua influeix sobre l'acompliment cognitiu, la qual cosa afavoreix els qui començaren a ser bilingües quan eren molt joves. Igualment, s’ha comprovat que com més freqüència de canvi entre llengües més bon rendiment en les funcions cognitives. Finalment, es conclou que el bilingüisme exerceix de factor de protecció sobre el funcionament cognitiu i sobre la reserva cognitiva en les persones d'edat avançada.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Influencia del bilingüismo simultáneo y secuencial sobre el control ejecutivo y la reserva cognitiva
  • Autor: Cristian Alejandro Aranda Farías
  • Programa de doctorat: Cognició i Evolució Humana
  • Directors: Josep Antoni Pérez Castelló i Daniel Adrover Roig 

Data de l'esdeveniment: 06/11/2020

Data de publicació: 06/11/2020