El Sistema d'interacció natural amb l'ordinador desenvolupat a la UIB es revela com una eina de rehabilitació per a persones que tenen profundament limitades les possibilitats de moviment

CanalUIB

El projecte SINA (Sistema d'interacció natural avançat) per a la integració de persones amb discapacitat en entorns informàtics s'ha portat a terme amb èxit i la tasca realitzada fins avui ha obert nous camins per a la recerca i per a l'aplicació d'aquesta eina informàtica, com ara en la rehabilitació.

El projecte va néixer en el marc d'un conveni de col·laboració, signat el dia 30 de març de 2007, entre la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears, l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, la Fundació IBIT i la Universitat de les Illes Balears. L'objectiu de l'acord era de desenvolupar un sistema pedagògic, basat en tecnologies de la informació i el coneixement, per fer accessible l'ordinador a persones amb discapacitat, en el marc del desenvolupament del pla Avanza.

El sistema dissenyat només requereix una càmera USB estàndard i una aplicació multimodal que és capaç de detectar el moviment de la cara de la persona i interpretar-ne els moviments. Així, és a través dels moviments de la cara que l'usuari mou el cursor en la pantalla, sense cap dispositiu addicional.

La tasca de la UIB ha consistit a valorar pedagògicament la viabilitat d'aquest sistema en centres específics i adaptar les solucions a cada discapacitat. El sistema desenvolupat és especialment indicat per a persones que presenten una mobilitat limitada de les mans i dels braços i per a nins amb deficiències mentals.

A més, la UIB ha desenvolupat un conjunt molt ampli d'aplicacions docents multimèdia per avaluar i millorar la capacitat motora i cognitiva de les persones amb discapacitat; ha donat el suport tecnològic necessari per al desenvolupament de l'experiència; ha donat formació al professorat dels centres escollits per poder aplicar el projecte desenvolupat i realitza el seguiment pedagògic per a la implantació del SINA i donar el suport necessari per al seu desenvolupament.

Els resultats han estat valorats molt positivament per totes les institucions amb usuaris discapacitats, i les millores en l'accés a les TIC per part dels usuaris han estat evidents. No obstant l'anterior, el seguiment acurat de cada un dels usuaris del SINA, a ha permès palesar la dimensió rehabilitadora del sistema, una dimensió que no estava prevista en els objectius inicials.

Es preveu afrontar una segona fase amb la idea de generalitzar aquest ús i millorar les prestacions del sistema dissenyat amb més funcionalitats.

Aquest reportatge ha estat finançat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.

Documents relacionats

Data de publicació: 01/08/2008