El II Pla d'Igualtat 2019-2021 referma el compromís de la UIB amb la igualtat entre dones i homes

Aquesta iniciativa elaborada per l'Oficina d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes inclou 68 mesures concretes que donen continuïtat al primer Pla i desenvolupen noves propostes adaptades a la realitat actual de la UIB

El II Pla d’Igualtat de la UIB, elaborat per l’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB, va entrar en vigor a principi de l’any 2019. Recull 9 objectius generals, 28 objectius específics i 68 mesures o accions correctores, cada una de les quals s’acompanya d’un quadre amb dos indicadors: per una banda, l’organisme o unitat responsable de tirar endavant l’acció, i, per l’altra, la prioritat de l’acció, amb l’objectiu de fer més eficaç la implementació del pla d’igualtat, tenint en compte que s’ha de complir en tot el pla.

El principals àmbits d’actuació recollits en aquest segon pla provenen del trienni anterior, que es concreten en els eixos estratègics següents:

  1. Diagnòstic i visibilització
  2. Creació d’una cultura d’igualtat que comprometi i afecti tots els col·lectius
  3. Igualtat de tracte i oportunitats, mesures de conciliació, presència equilibrada entre dones i homes a la UIB
  4. Investigació i docència
  5. Participació, representació i govern

Treballar la igualtat d’oportunitats assegura que totes les intel·ligències seran aprofitades independentment del gènere i/o orientació sexual de les persones. Fa que desapareguin possibles situacions de discriminació que entorpeixin el correcte desenvolupament de la tasca de tota la comunitat universitària, millora el clima laboral i transmet a tota a societat un missatge de comprimís amb els principis d’igualtat de tracte i oportunitats.

L'engegada d'aquest segon Pla d'igualtat dona continuïtat al I Pla i desenvolupa noves propostes adaptades a la realitat actual de la UIB. La doctora Esperança Bosch i la senyora Salud Mantero, directora i tècnica de l’OIO de la UIB, han explicat el II Pla als mitjans de comunicació interessats.

Data de publicació: 03/07/2019