El Consell de Govern de la UIB ha aprovat per unanimitat el pressupost per a l'exercici 2016 per un total de 88.659.563 euros

El total del pressupost de la UIB per a 2016 puja a la xifra de 88.659.563,95 euros, enfront dels 86.437.808,77 euros de l’exercici anterior, fet que suposa un increment del 4,19% (2.221.755,18 euros més).

Aquest pressupost ha estat possible gràcies a la millora de la transferència que la Universitat percebrà del Govern de les Illes Balears, que suposa un increment del 4,19% respecte a l’exercici 2015. L’equip de direcció valora i reconeix l’esforç realitzat per la Conselleria d’Educació i considera positives aquestes dades, que, malgrat que no es recupera la situació de 2009, ni es cobreix la despesa de capítol 1, han permès fer un pressupost realista i a la vegada prudent que permetrà assolir els objectius que es proposen per al nou exercici.

En resum, el pressupost de 2016 es concreta en un augment significatiu de les partides destinades a les persones que integren els dos principals col·lectius de la comunitat universitària, el personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador. Per tant, aposta clarament per les persones, també per la millora de les partides d’inversions generals del campus, per així poder satisfer les demandes dels membres de la comunitat universitària, i augmenten moderadament les partides de la resta de capítols. 

Entre d’altres, i de forma resumida, destaca l’aposta per la promoció del PDI i del PAS, l’aposta pel professorat laboral, per la progressiva reducció dels grups de grau, per la recerca, per la transferència, per la internacionalització de la UIB, per la projecció cultural, per la millora del campus, per l’ajut als alumnes amb dificultats econòmiques i als alumnes amb necessitats educatives especials i per l’Administració electrònica. 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 17/12/2015

Data de publicació: 15/12/2015