El Consell de Govern de la UIB ha aprovat el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de grau

Aquest reglament estableix les bases per adequar l'elaboració dels plans d'estudi de la UIB a les directrius marcades pel Ministeri d'Educació al Reial decret 1393/2007, d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears que va tenir lloc dimecres 6 de febrer de 2008, ha aprovat el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de grau, que establirà les bases operatives i estratègiques per adequar l'elaboració dels diversos plans d'estudi i les noves titulacions de grau de la UIB a les directrius que marca el Ministeri d'Educació i Ciència al Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en el marc del procés de construcció de l'espai europeu d'educació superior.

El nou reglament es divideix en tres capítols:

  • El primer dissenya el procediment per a l'elaboració i l'aprovació dels plans d'estudis oficials de grau a la UIB
  • En el segon es defineixen les directrius pròpies i l'estructura de les titulacions de grau de la UIB
  • En el tercer capítol es defineix el model de crèdit ECTS (European Credit Transfer System) de la UIB

Documents relacionats

Data de publicació: 07/02/2008