El Consell de Gerència de la UIB es constitueix

Aquest organisme s’ha creat recentment per assessorar i donar suport a Gerència en la presa de decisions 

El Consell de Gerència de la Universitat de les Illes Balears s’ha constituït en una sessió que ha tingut lloc a Son Lledó el divendres 8 d’octubre, i l’integren:  

  • La Gerenta de la Universitat, que el presideix, M. Consolación Hernández Guerra.
  • El cap del Departament d’Economia i Projectes Institucionals, Andreu Alcover Ordinas
  • El cap del Departament del Gabinet del Rector, Antoni Perelló Vich
  • El cap del Departament d’Infraestructures i Recursos Humans, Miquel Horrach Munar
  • Francisco José Bastida López, com a tècnic amb coneixements i experiència en gestió de dades institucionals.
  • Antoni Lluís Arbona Nadal, com a tècnic amb coneixements i experiència en fons europeus.
  • Gregori Xavier Salvà Picó, com a tècnic amb coneixements i experiència en gestió de la recerca i contractació.
  • Catalina A. Pou Rayas, com a tècnica amb coneixements i experiència en administració electrònica i protecció de dades.
  • Elena Sureda Demeulemeester, com a tècnica experta en gestió de recursos humans i riscs laborals.

El Consell de Gerència és un òrgan d’assessorament i suport de la UIB creat recentment amb la finalitat d’auxiliar la Gerenta de la Universitat en la gestió dels assumptes que li són propis, i de contribuir a l’execució dels acords i resolucions dels òrgans de govern de la UIB.

La UIB va crear el Consell de Gerència atesa la importància i complexitat creixent de les competències que l’article 46 dels Estatuts de la UIB atribueixen a la Gerenta, juntament amb la necessitat d’incrementar l’eficiència i la transparència en els processos i tasques de gestió derivats de les competències. La conveniència d’una estructura d’aquestes característiques es fa més palesa encara davant situacions greus imprevistes, com la viscuda arran de la pandèmia per COVID-19, que generen una problemàtica que afecta profundament l’administració i la gestió universitàries. 

Data de publicació: 08/10/2021