El 77,8% dels exàmens de selectivitat a les Illes Balears s'han contestat en llengua catalana

A les proves de selectivitat del mes de juny de 2010, el 77,8% dels exàmens s'han contestat en llengua catalana. Aquests resultats suposen un lleuger increment (0,6 punts) en relació amb els resultats del juny de 2009 (77,2%). L’any 1992 (el primer any en què es va mesurar aquest ús), els exàmens contestats en català van ser el 26,9%.

Els canvis en el format de les proves de selectivitat no han tingut incidència en la utilització del català com a llengua de resposta dels exàmens, que es manté estable, amb una tendència lleugera a l’alça.

En aquest còmput, com sempre, no es tenen en compte els exàmens de les proves de llengua catalana, de llengua espanyola ni de llengua estrangera, sinó sols la resta d'assignatures en què la llengua és vehicle d'expressió i no matèria d'examen (les proves de llatí i de grec, sí que es computen). El 10,5% dels alumnes no ha contestat cap examen en llengua catalana (excepte el d'aquesta matèria); el 35,8%, tots (excepte el d'idioma estranger i el de llengua espanyola). La resta d’alumnes (53,7%) han contestat alguns exàmens en castellà i els altres en català.

Els alumnes de Menorca són els que usen més el català en els exàmens, des de 2005 es mantenen en un ús que supera el 90%. Eivissa-Formentera, que partia d’una situació més endarrerida, s’ha acostat a la mitjana del conjunt (enguany s’ha incrementat en un 5,7%) i Mallorca ha donat un valor idèntic al del curs passat (76,2%). Hi ha, per tant, una tendència a l’anivellament entre les illes.

Ús de la llengua catalana en els exàmens de selectivitat (2005-2010)

Valors globals i per illes

 

Total

Mallorca

Menorca

Eivissa-Formentera

2005

70,9

70,3

91,8

60,4

2006

73,4

72,5

92,5

66,1

2007

74,1

72,7

92,2

70,2

2008

76,8

75,5

93,5

72,5

2009

77,2

76,2

95,5

70,2

2010

77,8

76,2

93,8

75,9

Ús de la llengua catalana en els exàmens de selectivitat (1992-2010)

Valors globals

1992

1994

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

26,9

32,2

39,3

40,7

41,7

43,7

50,7

60,1

63,1

65,8

70,9

73,4

74,1

76,8

77,2

77,8

* Durant els anys 1993, 1995 i 1996 no es va recollir aquesta dada.

A la pàgina web del Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) hi podeu trobar més informació.

Documents relacionats

Data de publicació: 26/07/2010