Desordre i desconnexió en l'expansió urbana de Quito

La tesi doctoral de Raed Gindeya Muñoz analitza el procés històric de construcció de l'assentament urbà a la capital de l'Equador i la incidència que té en la qualitat de vida i la identitat dels ciutadans 

Les ciutats són prodigis fascinants de la creació humana. És en aquest espai urbà on s'estableixen grups humans, que cerquen definir la identitat pròpia i construir les seves vides, els seus hàbits. La identitat urbana (o el caràcter d'una ciutat) és la resposta d'una societat a l’entorn físic i històric (els processos de creixement) i conforma en el temps les dinàmiques del lloc i la manera com viuen. La identitat d'una ciutat és un procés conscient i es construeix a partir de símbols i de la manera com s'ocupa el territori. És la traducció de problemes i situacions d'una societat, les seves pràctiques, cultura i rituals.

La tesi doctoral de Raed Gindeya Muñoz aborda la relació entre l'entorn geogràfic i la ciutat construïda. Per esbrinar aquesta entesa, a la primera fase de l’estudi va revisar cartografia original per crear una hipotètica situació prèvia a la conquesta espanyola, que ha donat lloc a una reconstrucció hipotètica de la manera com era el lloc i que ha permès comprendre la implantació europea posterior. A continuació, estudia, mitjançant la digitalització de mapes antics, tres moments històrics definits: la ciutat colonial i «republicana», la ciutat herència de la colònia –o els intents de ser «moderna»–, i la ciutat actual. En aquest últim i actual estat de la urbs, s'analitza la forma i grandària de la taca urbana per comprendre l'extensió i la intensitat de l'assentament i la manera com s'adapta a la geografia i a les complexitats que afronta Quito en el funcionament com a ciutat.

La recerca compara la cartografia antiga per definir la forma i grandària resultants de l'expansió urbana i la seva adaptació a la geografia complexa, la qual cosa és part definidora de la identitat patrimonial. Aquesta comparació de la forma de la ciutat continguda en una vall i els nivells de connectivitat, compacitat i característiques funcionals determinen si una ciutat és eficient. La suma d'aquestes condicions produeix idealment un espai urbà amb qualitat i identitat llegible.

Entre les principals conclusions de la recerca de Raed Gindeya Muñoz destaca que la comparació de la forma de l'estructura urbana i de les seves característiques en mesures de centralitat i traçat mostra que els anys setanta del segle XX la ciutat sobrepassava el llindar de la configuració morfològica on l'espai urbà tenia continuïtat, compacitat i, per tant, qualitat espacial. A més, per relacionar aquesta anàlisi, descriu l'entorn històric, social i polític com a parts dels catalitzadors del canvi morfològic i funcional. Així, existeix una desorganització social latent i una manca d'unitat en la visió política i prospectiva.

En segon lloc, l'investigador conclou que els resultats en els canvis de forma i grandària de la taca urbana i la seva adaptació al complex paisatge andí han creat una ciutat desordenada, extensa i amb barris i zones desconnectats.

En tercer lloc, es planteja que la identitat de la ciutat (com una ciutat desconnectada) crea illes identitàries, les quals es manifesten en les desconnexions funcionals i estructurals de la ciutat entre els afores i el centre. Les conseqüències s'evidencien en la iniquitat d'accés a espais, la baixa qualitat dels espais públics, un límit entre l’àrea urbana i la rural indefinit, i un complex i desestructurat sistema de connexions per al vianant i la mobilitat eficient. Per tant, la idea canviant d'identitat patrimonial i les externalitats negatives tenen efectes adversos en el desenvolupament i prosperitat dels ciutadans.

Finalment, la tesi doctoral de Raed Gindeya Muñoz fa aportacions importants quant a la metodologia d'anàlisi i, amb els resultats obtinguts, també per als estudis sobre Quito.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Análisis de la morfología histórica en relación con el proceso de crecimiento urbano. El caso de Quito y la expansión urbana.
  • Autor: Raed Gindeya Muñoz
  • Programa de doctorat: Història, Història de l’Art i Geografia
  • Director: Sebastià Serra Busquets

Data de publicació: 11/01/2019