Consultes de la comunitat universitària sobre la suspensió de les activitats acadèmiques presencials a la UIB

Aquestes són les preguntes que des del Consell de Direcció de la UIB podem respondre a dia d’avui. En qualsevol cas, totes aquestes mesures poden ser modificades en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries sobre l’evolució de la incidència epidemiològica del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Les mesures indicades a continuació són igualment aplicables al campus universitari de Palma, a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera, així com a l'edifici de Sa Riera i a Ca n'Oleo.

Professorat

Es limita l’accés a la Universitat al personal docent?

Sí. Únicament es pot accedir als edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas per fer tasques imprescindibles d’investigació evitant en tot cas la concentració de persones. Aquest accés només serà possible amb l’autorització del vicerector d’Investigació i Internacionalització.

Se suspèn tota l’activitat docent? 

No, únicament la presencial, que inclou, entre d’altres, la docència en aules i laboratoris, les tutories acadèmiques i proves d’avaluació (inclosos TFG i TFM) presencials, seminaris i sortides de camp. Es demana al professorat que empri les eines d’Aula digital per dur a terme, sempre que sigui possible, una docència no presencial. 

Quan s’inicia l’activitat docent no presencial? 

L’activitat docent no presencial s’inicia per a totes les titulacions, en la mesura del que sigui possible, el dilluns dia 16 de març.

S’ha modificat el calendari acadèmic? 

No. El Consell de Direcció de la UIB i la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears analitzam de fer-ne una modificació en funció de les recomanacions del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar. Si es produeix alguna modificació, es comunicarà a través dels canals oficials de la UIB.

Si s’endarrereix el calendari acadèmic, significa que s’ha d’aturar la docència no presencial? 

Insistim que en aquest moment no s’ha produït cap modificació del calendari.

Quina és l’eina principal per a la realització de l’activitat docent no presencial?

L’eina principal per a l’activitat docent en línia és Aula digital.

On puc trobar informació sobre les aplicacions per poder fer activitats docents no presencials?  

A l'enllaç estan disponibles totes les possibilitats i els recursos: <https://campusdigital.uib.cat/Atencio-al-professorat/info/treballar_en_linia_ad>.

On puc trobar els manuals de les aplicacions per fer feina no presencial? 

A la plana web següent estan disponibles els manuals sobre els diversos recursos docents i metodològics digitals: <https://campusdigital.uib.cat/Atencio-al-professorat/>.

Com es poden realitzar videoconferències?

A la web <https://campusdigital.uib.cat/aula_digital_y_video/> es descriuen totes les passes a seguir per a l’ús de les videoconferències.

Si tinc dubtes, què puc fer?

Pots accedir a Aula digital i consultar el Fòrum de dubtes. És a la part superior.

També pots enviar un correu electrònic a <suport.professors@uib.es>.

Pots telefonar (únicament de 8 a 15 hores) a:

Atenció a l’estudiant: 971 17 20 11

Atenció al professorat: 971 17 26 38 i 971 17 20 41

Què passa si Aula digital deixa d’estar disponible? 

Si per l’increment de l’ús d’Aula digital no és possible accedir-hi, es pot utilitzar l’eina TEAMS de la suite Microsoft Office 365.

La comunitat universitària de la UIB  la pot descarregar gratuïtament al web: <https://www.cti.uib.cat/Servei/Cataleg_serveis/Microsoft-Office-365/ >.

Com es pot avisar els estudiants del canvi de plataforma si Aula digital deixa d’estar disponible?

Heu d’avisar el cap d’estudis de la titulació, que podrà enviar la informació a través de l’Aula digital de la titulació. També s’ha d'avisar a <suport.professors@uib.cat>, des d’on s’activarà un protocol per notificar pels canals oficials de comunicació de la UIB sobre possibles solucions o alternatives. 

Es mantenen els seminaris, jornades i cursos de formació programats? 

No. Se suspenen seminaris, jornades i cursos de formació presencials a les instal·lacions de la UIB. Aquestes activitats es podran realitzar, si és possible, en línia.

Recerca

Què passa amb les activitats de recerca?

Queden suspeses les activitats de recerca presencials, excepte aquelles que, per la seva naturalesa, no puguin ser posposades. En aquest darrer cas, es requereix l’autorització expressa del vicerector d’Investigació i Internacionalització per fer les activitats. S’evitarà, en tot cas, la concentració de persones.

Què passa amb les activitats de mobilitat d’investigadors?

 • El PDI de la UIB que es trobi fent activitats de mobilitat ha de seguir les instruccions de les autoritats competents als països de destinació i comunicar a l’OSR (osr.seccio-rhfr@uib.cat) qualsevol intenció d’interrompre l’estada anticipadament.

 • Les estades de PDI de la UIB autoritzades que no hagin començat, queden suspeses fins a la data en què es restableixi la situació habitual.

 • El personal investigador visitant que es faci estades de mobilitat a la UIB queda emplaçat a realitzar les tasques previstes en modalitat de teletreball fins a la data en què es restableixi la situació habitual. 

Què passa amb els ajuts de professors convidats del Programa de foment? 

 • Per als beneficiaris del Programa de professors convidats del Programa de foment de la UIB, l’opció de teletreball mantindrà les condicions de l’ajut.

 • En cas d’interrupció de l’estada, aquesta no tindrà efectes retroactius sobre l’ajut ja rebut. S’ha de comunicar a l’OSR (osr.seccio-rhfr@uib.cat) qualsevol modificació en les condicions de l’estada del professor visitant.

 • Per als beneficiaris del Programa de professors convidats del Programa de foment que tinguessin previst d'incorporar-se a la Universitat dins el període de vigència de l’estat d’alarma, queda suspesa la incorporació.

Què passa amb els esdeveniments de recerca com conferències, seminaris, congressos, jornades o simposis organitzats a la UIB?

 • Es cancel·len tots els esdeveniments presencials de recerca organitzats per la UIB. Aquest tipus d’activitats es poden mantenir si es desenvolupen de forma telemàtica.

 Què passa amb l’assistència a congressos?

 • No s’autoritzaran comissions de servei ni desplaçaments per a assistència a congressos o esdeveniments de naturalesa semblant mentre sigui vigent l'estat d'alarma.

 • Les comissions de serveis que estiguin autoritzades i no hagin començat, queden suspeses.

 • En cas d’haver incorregut en despeses per assistència a congressos o similars, se n’ha de reclamar el retorn al proveïdor del servei. 

 • En tot cas, si fos necessari cancel·lar inscripcions, viatges o altres despeses vinculades a l'assistència a aquests esdeveniments, serà imprescindible gestionar-ne adequadament la cancel·lació, amb la finalitat d'obtenir prova documental d'haver incorregut en despeses.

 • Els investigadors retardaran el màxim possible la gestió de les activitats que originen despeses de viatge (inscripció, desplaçament i allotjament) de congressos més enllà de les dates a què fa referència el període de mesures extraordinàries mentre sigui vigent l'estat d'alarma.

 • Contactau amb els vostres serveis administratius o amb l’OSR (osr.gestiotecnica@uib.cat) per notificar que us trobau en aquesta situació, i rebreu instruccions específiques.

Què passa amb les despeses pagades de viatges no realitzats o suspesos imputats a subvencions?

 • Aquesta casuística es tractarà cas per cas. Contactau amb els vostres serveis administratius o amb l’OSR (osr.gestiotecnica@uib.cat) per notificar que us trobau en aquesta situació, i rebreu instruccions específiques.

No obstant això, reclamau a l'agència de viatges la possibilitat d'anul·lació i devolució dels imports.

Estudiants i ordenació acadèmica

Queda suspesa tota l’activitat docent? 

No, únicament se suspèn l’activitat docent presencial, que inclou, entre d’altres, la docència en aules, laboratoris, les tutories acadèmiques i proves d’avaluació presencials, seminaris i sortides de camp.

Quan s’inicia l’activitat docent no presencial? 

L’activitat docent no presencial s’inicia per a totes les titulacions, en la mesura del que sigui possible, el dilluns dia 16 de març.

S’ha modificat el calendari acadèmic? 

No. El Consell de Direcció de la UIB i la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears analitzen de fer-hi una modificació en funció de les recomanacions del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar. Si es produeix alguna modificació, es comunicarà a través dels canals oficials de la UIB.

Si s’endarrereix el calendari acadèmic, significa que s’atura la docència no presencial? 

Insistim que en aquest moment no s’ha produït cap modificació del calendari.

Què passa amb les defenses de TFG i TFM previstes per a aquest període? 

Amb caràcter general, s’ajornen les defenses de treballs de fi de grau i de treballs de fi de màster. En cas que no es puguin ajornar, la UIB posarà a disposició dels centres els mitjans que permetin la defensa de forma virtual.

Què passa amb les defenses de tesis doctorals previstes per a aquest període?

Amb caràcter general, s’ajornen les defenses de tesis. Només en casos d'extrema necessitat, i degudament justificats, es permetran les defenses no presencials.

La docència de les assignatures de titulacions presencials continuarà de manera no presencial? 

Sí. El professorat informarà, a través d’Aula digital, del procediment i de la metodologia a seguir durant aquest període en cada una de les assignatures. 

Què passa amb les activitats docents que exigeixen presencialitat? 

Aquestes activitats queden suspeses temporalment. Revisau el protocol de la UIB amb pautes per a la docència (https://diari.uib.cat/digitalAssets/596/596074_drc_corprotocol-docencia_v3.pdf)Escoltar el document.

Què passa amb les titulacions semipresencials o en línia?

En general, les titulacions semipresenciales o en línia no es veuran afectades, excepte en les activitats que requereixen presencialitat, que quedaran suspeses. 

Puc reincorporar-me a les classes a la UIB en cas que realitzi una mobilitat nacional o internacional? 

Els estudiants de la UIB que participin en un programa de mobilitat i que, per la incidència epidemiològica del virus SARS-CoV-2, sol·licitin reincorporar-se a l’activitat acadèmica de la UIB seran readmesos. Es considerarà justificada la seva absència fins al moment de la reincorporació i els facilitaran, tant com sigui possible –i en funció de la data d’arribada–, la realització de les activitats d'avaluació. Per a això, és imprescindible que la decisió de reincorporació a la UIB es comuniqui a l'Oficina de Relacions Internacionals (erasmus@uib.cat). 

Si torn a la UIB, es pot posposar la mobilitat a l’any acadèmic 2020-21?

En principi no, però s’ha d’analitzar cas per cas, per determinar si n'hi ha alguna possibilitat. 

Se suspenen les beques i ajudes de col·laboració de la UIB?

Les beques i ajudes de col·laboració són una activitat formativa més, per tant, queden suspeses durant aquest període. 

Es mantenen els exàmens de proves de nivell d’idiomes?

Els exàmens se suspenen i es posposen, si és possible, a una nova data. 

Els estudiants de ciències de la salut poden acudir a les seves pràctiques i atendre pacients?

No. S’han suspès totes les activitats docents teòriques o pràctiques de grau i postgrau presencials. El professorat informarà del procediment i de la metodologia a seguir, si escau, durant aquest període en cada una de les assignatures. 

Se suspenen les pràctiques externes?

Les pràctiques externes curriculars i extracurriculars en empreses o institucions queden suspeses temporalment i es podran reanudar amb posterioritat, si és necessari, per completar el pla formatiu.

Es poden continuar les pràctiques externes en línia? 

Sí, sempre que l'empresa o entitat col·laboradora asseguri la possibilitat de desenvolupar les activitats formatives de forma no presencial.

Com a estudiant, he d’informar l’empresa d’aquesta situació?

No. Es comunicarà des de la Universitat. Això no impedeix que els estudiants contactin directament amb el/la tutor/a professional per explorar la possibilitat de realitzar activitats en línia. 

Puc rebre sessions d'orientació professional en línia?

Sí, el DOIP té un sistema establert de fer les sessions per videoconferència. Aprofita aquests dies per demanar una sessió d'orientació professional a: <https://fueib.org/ca/doip/108/orientacio-professional-mallorca-menorca-i-pitiuses>.

Projecció Cultural, Universitat Oberta i activitats en general

Continuen les activitats de projecció cultural i Universitat oberta?

Les activitats de projecció cultural i Universitat oberta (coral, teatre, orquestra, Universitat Oberta per a Majors, exposicions, etc.) queden suspeses.

Es podran utilitzar les instal·lacions esportives?

No. Les instal·lacions esportives estaran tancades durant aquest període.

Es poden utilitzar les biblioteques i aules d’estudi? 

No. Les biblioteques i aules d’estudi estaran tancades durant aquest període.

Puc venir a recollir algun llibre a la biblioteca o tornar-ne un?

No. Insistim, les biblioteques de la UIB estaran tancades durant aquest període. Si has de tornar un llibre, el termini ha deixat de comptar, i el podràs tornar quan la situació ja sigui l'habitual.

El DOIP segueix publicant ofertes de feina?

Sí. El DOIP seguirà la seva feina habitual fent teletreball i publicant ofertes de feina vigents i pràctiques extracurriculars que es puguin ja difondre, per iniciar-se un cop hagi acabat la situació d’excepcionalitat motivada pel coronavirus.

Proves d’accés, estudiants d’altres nivells, centres educatius

Es modificaran les dates o continguts de la PBAU? 

Aquesta decisió és competència del Govern de les Illes Balears o del Govern de l’Estat espanyol. De moment no hem rebut cap indicació que hi hagi cap modificació. En tenir-ne més notícies, es comunicaran pels canals oficials de la UIB.  

Què passa amb les proves d’accés per als més grans de 25 i de 45 anys? 

Les proves d’accés s’ajornen fins a una nova data, de la qual s’informarà amb temps suficient. 

Es realitzaran les olimpíades, les Proves Cangur, l'Scratch Day, Ciència per a Tothom? 

De moment totes les activitats presencials estan suspeses durant quinze dies. Segons com evolucioni la crisi sanitària, i sempre d’acord amb les mesures proposades pels responsables de salut, es prendran decisions sobre totes aquestes trobades previstes per a les setmanes següents. 

Què passa amb les activitats previstes de Demolab, Demotec, Arqueòdrom, trobades en família, etc.? 

Igual que la resta d’activitats presencials, totes les activitats previstes per PortUIB queden suspeses durant quinze dies. 

Òrgans col·legiats

De conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de la Universitat de les Illes Balears. El còmput dels terminis es reiniciarà en el moment en què perdi vigència aquest Reial decret o, si escau, les seves pròrrogues.

Es mantenen les reunions d’òrgans col·legiats? 

Se suspenen, amb caràcter general, les reunions d’òrgans col·legiats. En cas que s’hagin de reunir per una qüestió urgent (modificacions de plantilla, comissions de places, etc.), la reunió es farà de manera telemàtica.

Data de publicació: 16/03/2020