Condicionants de l'aprenentatge de l'anglès

La tesi doctoral d’Edleide Santos Meneses investiga les influències de diferents models formatius en l’aprenentatge de l’anglès en tres escoles concertades de Mallorca 

La tesi doctoral d’Edleide Santos Meneses, defensada a la Universitat de les Illes Balears, analitza les influències del model formatiu AICLE (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) i EFI (ensenyament formal de l’anglès) en els nivells d’ansietat en l’aprenentatge de la llengua estrangera, la disposició dels aprenents a comunicar-se en anglès i el rendiment acadèmic. L’estudi es va dur a terme amb una mostra de 185 alumnes de segon d’ESO de tres escoles concertades de Mallorca, dels quals 85 eren estudiants que participaven en l’AICLE i 98 eren estudiants no AICLE. La tesi l’ha dirigida la doctora Maria Juan Garau, del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

El terme AICLE s’utilitza per referir-se a programes institucionals (en escoles i universitats) que integren l’aprenentatge de llengua i contingut. Es tracta de l’ensenyament d’un tema no lingüístic amb i a través d’una llengua estrangera, i no només en la llengua estrangera. L’expansió d’aquest enfocament s’ha sostingut en la promoció del multilingüisme en el context europeu i en l’evidència que, específicament a Espanya, els mètodes tradicionals d’ensenyament de llengües no sempre condueixen al desenvolupament de la competència comunicativa en llengua estrangera. Atesa aquesta situació, diferents estudis han mostrat que la metodologia AICLE té un gran potencial per proveir els alumnes de l’adquisició de llengües addicionals. Així mateix, altres estudis han trobat evidències que variables afectives com l’ansietat i la disposició a comunicar-se poden influir en l’adquisició de llengües estrangeres i en el rendiment acadèmic, especialment en contextos comunicatius.

La investigació d’Edleide Santos Meneses conclou que l’enfocament AICLE afavoreix la reducció de l’ansietat i l’increment de la disposició a comunicar-se en contextos d’aprenentatge formal, ja que els aprenents AICLE varen presentar menys ansietat i una disposició més gran a comunicar-se que els que participaven en projectes educatius tradicionals. Igualment, es va observar que aquests estudiants obtenien un rendiment acadèmic millor tant en les classes de llengua anglesa com en les matèries amb continguts impartits en anglès.

L’estudi també va identificar que l’ansietat i la disposició a comunicar-se s’associen negativament amb determinats procediments metodològics, especialment amb les activitats que impliquen una comunicació oral dels participants (a AICLE) i la correcció dels professors (en l’ensenyament formal). A més, el perfil individual del professor pot influir en aquestes variables afectives. La tesi també posa de manifest que els alumnes que fan estades a l’estranger, estudien més d’una llengua addicional i fan cursos complementaris de l’idioma poden presentar índexs d’ansietat menors i nivells més elevats de disposició a comunicar-se; i els alumnes menys ansiosos presenten una disposició més gran a comunicar-se en la llengua estrangera.

En definitiva, les troballes de l’estudi d’Edleide Santos Meneses destaquen la importància i la influència de les característiques del model formatiu en els nivells d’ansietat, la disposició a comunicar-se i en el rendiment dels aprenents d’anglès com a llengua estrangera, i posen en relleu que l’enfocament AICLE contribueix a l’aprenentatge de la llengua, perquè afavoreix les variables afectives dels estudiants. Així mateix, destaquen que les característiques d’implementació dels programes AICLE, amb especial atenció a la participació del professorat i la inclusió dels estudiants, entre altres, poden contribuir a un millor rendiment, com també a reduir els índexs d’ansietat en l’aprenentatge de la llengua i la disposició a utilitzar l’idioma a classe.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Ansiedad y disposición a comunicarse en el aprendizaje del inglés como segunda lengua: estudio de las influencias del modelo formativo (AICLE y Enseñanza Formal)
  • Autora: Edleide Santos Menezes
  • Programa de doctorat: Llengües i Literatures Modernes
  • Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
  • Directora: Maria Juan Garau 

Data de publicació: 25/02/2015