Comunicat del Consell de Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàsica en relació amb el tractament integrat de llengües (TIL)

Com a professionals de l’ensenyament i la recerca en l’àmbit de les llengües, els membres del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica compartim la preocupació social suscitada arran de la implantació del tractament integrat de llengües als centres educatius de primària i secundària de les Illes Balears. Entenem que les llengües han de constituir un vehicle de comunicació i foment del desenvolupament i la cohesió social en comptes de ser instruments de confrontació, especialment en una comunitat autònoma com la nostra, amb dues llengües oficials i una clara projecció internacional.

Convé recordar que a les Illes Balears s’han portat ja a terme, des de fa més d’una dècada, experiències d’integració de continguts i llengües estrangeres als distints nivells educatius, a través principalment del programa de Seccions Europees, amb uns resultats d’èxit. Tant la comunitat científica internacional com la recerca duta a terme arreu d’Espanya i, en concret, a la Universitat de les Illes Balears pels investigadors del nostre departament, entre d’altres, avalen els resultats positius d’aquests models integradors de llengua i continguts, sempre que compleixin un seguit de condicions bàsiques, entre les quals destacam: el consens entre els principals agents implicats -Administració educativa, professionals de l’ensenyament i famílies-; l’adequada formació -inicial i continuada- del professorat que hagi d’impartir una matèria no lingüística en una llengua estrangera, formació per descomptat lingüística però també metodològica; i, finalment, els recursos materials i humans necessaris. Pensam que, ara per ara, no es compleixen aquests requisits bàsics per a una implantació generalitzada del TIL amb garanties de qualitat, i sobretot amb el necessari consens de la comunitat educativa.

Des del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, apostam pel foment de les llengües estrangeres a la nostra comunitat, no només de la llengua anglesa -sense, per descomptat, deixar de banda les dues llengües oficials i, en particular, el necessari impuls a la llengua catalana, pròpia de la nostra comunitat. Ens oferim, per tant, a col·laborar amb l’Administració i els centres educatius quan es consideri oportú en l’assessorament científic i formatiu pel que fa a l’ensenyament i aprenentatge de llengües. 

Notícies relacionades

Data de l'esdeveniment: 09/10/2013

Data de publicació: 08/10/2013