Comunicat de la UIB sobre les sentències del TSJIB

La Universitat de les Illes Balears ha tingut coneixement de les tres sentències dictades el dia 22 de setembre de 2014 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears relatives al Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears (Decret TIL). 

Les sentències esmentades declaren nul el Decret indicat.

La motivació essencial per arribar a la resolució esmentada és la següent:

1. El Decret TIL afecta la llengua catalana i la normalització d’aquesta llengua en l’àmbit educatiu. Per tant, incideix, de ple, en la funció consultiva que l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears reconeix a la Universitat de les Illes Balears (article 35 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears). 

2. Atesa l’afirmació anterior, la funció consultiva que confereix l’article 35 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears a la UIB feia necessari que la nostra universitat emetés un informe preceptiu en el procediment de tramitació del Decret TIL 

3. El fet que en el procediment esmentat no es demanàs l’informe que és considerat preceptiu per l’òrgan judicial implica que el Decret TIL sigui declarat nul de ple dret, de conformitat amb les previsions de l’article 62.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú. 

La Universitat destaca el fet que l’òrgan judicial referma la funció consultiva de la UIB en totes les qüestions referents a la llengua catalana, com, recentment, va fer també el Parlament de les Illes Balears de manera unànime. La Universitat ha reivindicat aquesta funció en nombroses ocasions, atès el seu caràcter científic i acadèmic. 

Documents relacionats

Data de publicació: 23/09/2014