Com millorar la detecció del tecneci-99 en els residus de la medicina nuclear?

La tesi doctoral de Marina Villar proposa nous sistemes en flux automatitzats més simples, més ràpids i més segurs per monitoritzar aquest isòtop en les mostres biològiques de pacients i els residus dels centres hospitalaris 

El tecneci (Tc) és un element químic que es pot obtenir com a subproducte de la fissió de l'urani 235 en els reactors nuclears. Un dels seus radioisòtops, el 99mTc, s'utilitza en medicina nuclear per efectuar diversos tipus de proves diagnòstiques. De fet, el seu ús s'ha incrementat notablement i, en conseqüència, també ha augmentat la generació de residus en forma de 99Tc, l'isòmer que apareix amb la desintegració radioactiva del 99mTc. Per això se'l considera un important contribuïdor a la dosi ambiental, atès el llarg període de semidesintegració (aproximadament 211.100 anys), la seva elevada abundància i la seva alta mobilitat.

Els centres sanitaris que disposen de serveis de medicina nuclear, on s'usa el 99mTc, tenen sistemes de gestió que inclouen l'emmagatzemament i la posterior supervisió de les activitats dels residus de 99Tc alliberats en el medi ambient. Aquests residus inclouen l'orina i la femta dels pacients tractats, que són les vies d'excreció fisiològica més freqüents.

La tesi doctoral de Marina Villar Pulidos, defensada a la Universitat de les Illes Balears, presenta diferents sistemes parcialment i completament automatitzats basats en tècniques d'anàlisi per injecció de flux que condueixen a mètodes analítics més simples i precisos, que requereixen un temps d'anàlisi més curt i un consum menor de mostres i de reactius. A més, aquests mètodes també requereixen una mínima manipulació de les mostres i dels patrons, la qual cosa millora la seguretat de l'analista. Aquestes característiques converteixen aquests mètodes en una bona alternativa per a la monitorització de 99Tc en mostres biològiques provinents de pacients tractats i dels residus generats als serveis de medicina nuclear dels hospitals. Aquesta tesi s'ha fet en el marc de l'activitat investigadora del grup de recerca en Química Analítica, Automatització i Medi Ambient, i l'han dirigida la doctora Laura Ferrer i el doctor Víctor Cerdà.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Sistemas en flujo automatizados para extraer, preconcentrar y determinar tecnecio-99 en muestras biológicas y en residuos de Medicina Nuclear
  • Autor: Marina Villar Pulido
  • Programa de doctorat: Ciència i Tecnologia Química
  • Departament: Química
  • Director: Laura Ferrer Trovato i Víctor Cerdà Martín 

Data de publicació: 22/06/2017