Ampliam el termini del concurs per il·lustrar l'obra gràfica per als titulats de la UIB 2015-16

Podeu presentar els vostres treballs fins dia 21 d’abril

La UIB, amb la col·laboració de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, convoca la segona edició del concurs per seleccionar l'obra gràfica que es reproduirà per ser oferta als alumnes titulats aquest any acadèmic 2015-16. Una obra que els acompanyarà en aquesta data assenyalada i en endavant, com a record de la seva estada i formació a la UIB.

El Bon à tirer d’aquesta obra es realitzarà als Tallers d’Obra Gràfica de Miró.

La dotació econòmica per a l’obra premiada és de 1.000 euros, a més de la difusió de l’obra i l’autor als mitjans de la UIB, i la reproducció de l’obra en una tirada dels exemplars necessaris per a les dites cerimònies de graduació.

L’original passarà a formar part del patrimoni artístic de la UIB i el Bat a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

Primera. Objecte

Premiar l’obra gràfica que es lliurarà, reproduïda, als alumnes que es graduïn el curs 2015-16.

Segona. Participants

Poden participar en el concurs els alumnes matriculats el curs 2015-16 en una de les institucions educatives o en un dels nivells següents:

 • Universitat de les Illes Balears
 • Escola Superior de Disseny de les Illes Balears
 • Escola d'Art de Menorca
 • Escola d'Art d'Eivissa
 • Batxillerat d'arts en qualsevol centre públic, concertat o privat de les Illes Balears
 • Cicles formatius de les famílies professionals d'Imatge i So o d'Arts Gràfiques en qualsevol centre públic, concertat o privat de les Illes Balears

Tercera. Requisits formals

Per poder participar en la convocatòria és absolutament imprescindible enviar la següent documentació en el termini de presentació fixat. En cas contrari, el participant quedarà automàticament fora del concurs.

a) Fotocòpia del DNI, passaport o carta de nacionalitat del participant.

b) Curriculum vitae de l’autor (3 fulls com a màxim).

Un dossier explicatiu de l’obra (2 fulls com a màxim) on es detallin les seves característiques: tècnica, propòsit i referents.

c) Mides de l’obra: 29,5 x 19 cm o 19 x 29,5 cm.

d) Fotocòpia de la matrícula corresponent. 

Quarta. Presentació i lliurament

El termini de presentació de totes les obres expira el 21 d’abril de 2016.

La documentació es pot enviar per correu postal o lliurar en mà al DIRCOM de la UIB (Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional).

En el primer cas, el segell ha de tenir data anterior o igual a la data de finalització del termini de presentació, i si la documentació es lliura en persona, la data límit serà el mateix dia fins a les 14 hores.

Cada participant només pot participar amb una obra original i inèdita, que no hagi estat publicada, seleccionada o premiada en cap altre concurs.

El sobre que es pot lliurar al DIRCOM ha d’anar adreçat a:

Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB

Universitat de les Illes Balears

Son Lledó

Carretera de Valldemossa, km 7.5

07122 Palma (Illes Balears)

Al sobre ha de constar de forma visible en el remitent el pseudònim de l’autor. D’altra banda, s’ha d’incloure un sobre més petit amb les dades personals de l’autor.

L’obra lliurada ha d’estar en un suport rígid i, si es tracta d’un suport digital, és necessari tenir-ne una còpia impresa i una còpia en un CD de 300dpi.

Cinquena. Tema

La temàtica de l’obra és lliure, només cal que mostri alguna referència a les característiques territorials, culturals, socials o històriques de les quatre illes.

El jurat valorarà l’interès de la proposta, i avaluarà la qualitat de l’obra, la creativitat manifestada, la singularitat en la referència a les quatre illes i la relació amb els llenguatges de l'art contemporani.

Sisena. Premi

El guanyador del concurs obtindrà un premi econòmic de 1.000 euros, a més de la reproducció de la seva obra en òfset i la seva difusió pels mitjans de comunicació de la UIB.

Setena. El jurat

El jurat encarregat d’avaluar les obres presentades i decidir qui serà el guanyador, està integrat per quatre persones amb experiència en temes relacionats amb el món de l’expressió gràfica i l’art.

Integrants:

 1. Dr. Antonio Fernández-Coca, delegat del Rector de la UIB.
 2. Un representant de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
 3. Dra. Maria Josep Mulet, directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB.
 4. Un representant de l’àrea d’expressió plàstica de la UIB.
 5. Un dels autors de les obres seleccionades en anys anteriors.

El jurat queda facultat per decidir qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.

Vuitena. Proclamació del guanyador i lliurament del premi

La Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB es posarà en contacte amb el guanyador per notificar-li el resultat.

Es donarà a conèixer el guanyador del concurs l’endemà de la data de lliurament de les obres, i el nom es publicarà a través dels canals de comunicació de la UIB (xarxes socials, pàgina web i butlletí).

El jurat pot considerar desert el resultat del concurs.

El jurat pot concedir fins a dues mencions, sense dotació econòmica.

Novena. Cessió de drets

Els autors assumeixen tota la responsabilitat quant a l’autoria i originalitat de les imatges que enviïn. De conformitat amb el que preveu la Llei de propietat intel·lectual, els autors de les imatges, tant les premiades com les altres enviades, sense perjudici dels drets morals que els corresponen, cedeixen a la Universitat de les Illes Balears durant deu anys de forma no exclusiva tots els drets patrimonials d’explotació de les imatges necessaris per crear un banc d’imatges, de caràcter públic i gratuït, com també per a la promoció i divulgació institucional, sempre sense ànim de lucre i anomenant l’autor, com a part d’exposicions o complement a informacions universitàries, a fi de difondre nacionalment i internacionalment la imatge de la Universitat de les Illes Balears.

Desena. Acceptació de les bases

El fet de participar al concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases, així com l’autorització per a la difusió de l’obra i el nom del seu autor/a.

L’incompliment de les bases implicarà el reintegrament del premi. 

Per a més informació adreçau-vos a:

Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional

dircom2@uib.cat

Son Lledó

Tel.: 971 17 28 23

 

Notícia relacionada

Data de publicació: 14/12/2015