54 aspirants opten a les 7 beques d'introducció a la recerca SURF@IFISC per a aquest estiu

Els aspirants procedeixen de 23 universitats de 4 països diferents 

L'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC), centre mixt de la UIB i el CSIC, comptarà aquest estiu amb 7 becaris d'introducció a la recerca, Summer Undergraduate Research Fellowships (SURF). A la convocatòria, que exigia tenir aprovats almenys 120 ECTS d'un grau oficial i haver obtingut una nota mitjana igual o superior que 6, s'han presentat un total de 54 aspirants.

Es tracta de la segona edició d’aquestes beques, que tenen com a objectiu principal permetre als estudiants iniciar la seva formació en tasques d’investigació en temes punters en un dels centres de recerca capdavanters internacionalment i, a la vegada, també constitueix una bona oportunitat per a l’IFISC d'incrementar la qualitat del seu treball, atès que es tracta d'estudiants amb un currículum brillant i amb grans possibilitats de continuar la seva carrera investigadora en aquest centre via màster o tesi doctoral. Les beques han comptat amb el suport de la Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement del Govern de les Illes Balears.

Les beques tenen assignada una dedicació total de 300 hores que hauran de realitzar-se durant l'estiu per acabar com a màxim el 30 de setembre de 2014. Les tasques de recerca es duran a terme a l’IFISC sota la supervisió d'un membre de la seva plantilla. Cada beca estarà dotada amb 1.200 euros per als estudiants residents a Mallorca i 1.500 euros per a la resta d'estudiants.

Les 54 sol·licituds procedeixen de 4 països i 23 universitats diferents. La selecció final dels set becats per l’IFISC està integrada per un alumne de la UIB, dos de Granada, un d'Extremadura, un de Còrdova, un de València i un de Madrid. Els estudiants seleccionats majoritàriament provenen de carreres de física i matemàtiques.

Amb caràcter general i atesa la naturalesa introductòria d'aquestes beques de recerca, la comissió de selecció ha optat preferentment per candidats que cursin l'últim o el penúltim any de carrera. També s'han tingut en compte les seves qualificacions i si la seva formació s'adaptava al projecte a desenvolupar.

Es pot consultar tota la informació sobre les beques SURF@IFISC 2014 a la pàgina web de l’IFISC: http://ifisc.uib-csic.es/grants/surf/.

Projectes per a les beques

Les set beques SURF@IFISC 2014 permetran als estudiants submergir-se en diferents projectes relacionats amb matèries de recerca pròpies de l’IFISC.

1. Dinàmica espaciotemporal. Coordinat per Damià Gomila, Pere Colet i Daniel Walgraef.

2. Caracterització de l’emissió d’alt guany en el límit de resolució espectral. Coordinat per Ingo Fischer i Daniel Brunner.

3. Fenòmens de transport a l’oceà des d’una perspectiva de teoria de xarxes. Coordinat per Enrico Ser-Giacomi, Vicent Rossi i Cristóbal López.

4. Teoria de dispersió (scattering) aplicada al transport quàntic: transferència de calor. Coordinat per Rosa López.

5. Sincronització anticipada en circuits neuronals. Coordinat per Claudio Mirasso.

6. Influència de l’escala geogràfica en la mobilitat humana. Coordinat per Maxime Lenormand i José J. Ramasco.

7. Estats electrònics en nanoestructures: polígons unidimensionals. Coordinat per Llorenç Serra. 

Data de publicació: 25/06/2014