4MAT: un model de gestió del coneixement per a les organitzacions

La tesi doctoral de Míriam Conde Vila proposa l'ús d'un model de disseny instruccional, validat en contexts educatius, per al disseny d'estratègies didàctiques que faciliten la gestió del coneixement en equips de treball en l'àmbit de les organitzacions 

El concepte de gestió del coneixement va sorgir en la dècada dels noranta del segle XX com una estratègia per crear valor en les organitzacions mitjançant la gestió de la informació i l'aprenentatge organitzacional. Amb el temps, la importància d'aquest concepte va créixer, i la implementació d'accions per a la gestió del coneixement encara és una pràctica innovadora.

Per a les organitzacions, crear mètodes perquè les persones amb més experiència converteixin el seu coneixement en informació útil per a la resta de l'organització és un desafiament. Des d'aquesta perspectiva, si una organització no es planteja registrar el coneixement individual dels seus membres, pot ser que aquest coneixement no es comparteixi i no serveixi per aprendre dels errors ni ajudi a millorar processos.

Així, les organitzacions poden aprendre, en la mesura que poden aprofitar i gestionar les seves experiències. En aquest sentit, l'aprenentatge de les organitzacions s'interrelaciona amb l'aprenentatge individual i amb l'aprenentatge dels equips de treball per afavorir la millora de tota l'organització.

La tesi doctoral de Míriam Gloria Conde Vila, defensada a la Universitat de les Illes Balears i dirigida pel doctor Jesús M. Salinas, ha tingut com a finalitat facilitar la gestió del coneixement en les seves tres dimensions: la creació de coneixement, la transferència i emmagatzemament del coneixement, i l'aplicació i ús del coneixement a través del disseny d'accions didàctiques.

Per això, la investigadora va plantejar l'ús del cicle 4MAT com a model de disseny. El fonament teòric del 4MAT es basa en la manera com les persones perceben, processen, comprenen i comuniquen la informació. Aquest model contempla l'aprenentatge com

un procés cíclic de quatre fases , que té presents les predileccions i tendències diferents que les persones poden presentar en els seus aprenentatges i, a la vegada, proporciona una eina sistemàtica per dissenyar l'ensenyament, la formació i la comunicació.

L'estudi es va fer en dues organitzacions diferents. Es varen desenvolupar dues experiències, en les quals es va proposar el disseny i la implementació d'un procediment, per propiciar la gestió del coneixement en equips de treball.

Quant a la metodologia, és una investigació basada en disseny. Es va fer un estudi de validació, i es varen crear activitats i seqüències d'activitats que varen facilitar el treball dels equips, en les tres dimensions proposades. Aquestes activitats i seqüències d'activitats varen dinamitzar els processos de conversió del coneixement, d'acord amb el model de Nonaka i Takeuchi, que és un dels més reconeguts en l'àmbit empresarial.

A partir de l'avaluació de cada experiència, es va identificar que el disseny implementat va potenciar la participació dels membres de l'organització, i això va afavorir l'explicitació del coneixement. També es varen propiciar la creació i la transferència del coneixement, que es va evidenciar en solucions per a l'organització. I, a més, es va facilitar la integració de la informació que s'havia generat durant el procés de treball dels equips.

A tall de conclusió, la tesi doctoral de Míriam Conde Vila presenta una proposta de disseny genèrica, fonamentada tant des de la perspectiva organitzacional com de la pedagògica, i l'adapta a cada experiència amb resultats satisfactoris. Com a productes concrets de la recerca, la investigadora descriu un procediment i una llista d'estratègies que, si bé responen a contextos específics, poden ser referents per al disseny de processos de gestió del coneixement.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Aplicación del ciclo 4mat para facilitar la Gestión del Conocimiento en equipos de trabajo
  • Autor: Míriam Gloria Conde Vila
  • Programa de doctorat: Tecnologia Educativa
  • Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
  • Director: Jesús M. Salinas Ibáñez 

Data de publicació: 05/07/2017