Obres i instal·lacions a la UIB

Tasques de millora de la xarxa de comunicacions de l'edifici Mateu Orfila i Rotger

Edifici

Mateu Orfila i Rotger

Dates

Des de dijous dia 28 de desembre a partir de les 8h, fins dia 29 de desembre.

Serveis afectats

Talls als serveis de xarxa cablejada, telefonia i xarxa sense fils a les zones de la biblioteca i de física de l'edifici.
Els talls dels serveis de xarxa cablejada i telefonia afectaran a totes les preses que comencen per DB-XX.

Restabliment de servei

Gradualment el dia 29 de desembre. Està previst que dia 29 a darrera hora el servei ja estigui restablert per tots els serveis.

Obres previstes per Pasqua de 2018

 

Núm.
d'ordre
CONCEPTE EDIFICI DATA D'INICI
PREVISTA
DATA DE
FINALITZACIÓ
PREVISTA
1 Reparació de les llindes de la façana del pati interior de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, on estan ubicats els despatxos del departament de dret (124 i 125). Melchor Gaspar de Jovellanos 03/04/2018 07/04/2018
2 Instal·lació d'un sistema d'apertura a distància de diferents finestres de la planta baixa i la primera planta de l'edifici Guillem Cifre per facil·litar la renovació d'aire als espais. Guillem Cifre 03/04/2018 13/04/2018
3 Subministrament i plantació de plantes autòctones (similars a les del Campus) per embellir pel jardi del pati interior. Sa Riera 27/03/2018 06/04/2018
4 Subministrament i instal·lació de set pèrgoles de fusta tractada per l'exterior amb sistema de lames. Campus 03/04/2018 30/04/2018

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica
Palma, 27 de març de 2018